آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

بیا! باری سفـر کـن، سـوی ساغـر

بـیـا ! با ری سـفـــر کــن سـوی ســا غــــر
بـیـفــشــان گــرد و خـا ک از روی سـاغــر

نـظــر کــن هــر طـر ف بـر کــوهــســــارش
ز ا ُخــری تا به سـلـطـا ن کـوهـی ســا غــر

مـنـا ک و پا ســک و پـنـجــده هــسـت مشـتاق
بـه دیـــدار گـــــل خــو ش بــــوی ســا غــــر

ز د یــــلــه ، دهُ شـــیـــــر تـا ده ُ قــا ضـــی
کــنـا ن و گــوهـــر و پــس کـوهـی * ساغـر

نـگــــر بــر چــشــمـــه ســار فــیــضـبـا ر ش
بـه جــوی شــیــــر مـا نـــد جــوی ســا غــــر

ز نـا ک و ســـیـــب و زرد آ لــوی قـیــســـی
عــســــل پا شــــد چـو گــل بر روی ســا غــــر

ز ا نــــوا ع ثـمـــا ر خـــو ب و دلـــکـــــش
بهــی و چـا ر مـغـــز و آ لـــوی ســا غــــر 

ز شـیـر خـشــت و عـسـل با دام و خـنـجــک 
به هـــر دردی شــفـــآ دا رو ی ســا غــــر

ز پــــــــژ و ا ک نــــوا یـــی آ بــشــــا ر ش
رســد بـر گوش ، هــا ی و هــوی ســا غــــر

شــکـــوه و جـلــوه هـــا ی سـیــر با غـــش
یـقـیــن رشــک جـنـان شــد جـوی ســا غــــر

مـلـنــگ و هــجـــری و یـعــقــوب و مـجـــرم
شــــد نــــد آ خـــر غــبــار کــــوی ســا غــــر

خـطـیــب و پـیــر د یـلــه هــــر دو بـا هــــــم
شــد نـد شــیــد ای خــُـلـق و خـوی ســا غــــر

مـــیــــا ن خـطــــه ُ خـو شــنـــا م غــُـورا ت
ر بـــوده در رقــــا بـــت گــــو ی ســا غــــر

یـقــیـن مـشـهــور د ر غــور و هــرات ا ســت
بـه ا خـــلا ق و ا د ب بـا نــو ی ســـا غــــر

بـیـا بــا ری تــو انــد ر حـلــقـه ُ ذ کـــــر
نـگــه کــن فــیـض ا لله هـــوی ســا غــــر

ز خـوبـان سـیـا ه چــشـمــش چه پـر ســـی
گــُـل روی بهــشـــت ، مـه روی ســا غــــر

شـکـا ر ت مـیـکـنــنــد خـوبا ن خـو شـگــل 
به چـیــن زُ لـــف عـنــبــر بـــوی ســـا غــــر

روا ن شــیــخ مـحــمـــد گـشــتـه ر نـجــور
ز ا بـلـــیــســــا ن آ د م رویـی ســا غــــر

نـگــهـــدارد خـــد ا ایـن ســـر زمــیــن را 
ز شـــر دُ شــمــــن بــد خــو ی ســا غــــر

خــدا و نــد ا به فــضــل بـی حــســا بـــت
نــگـه کــن ا ز خــطـــر آهـــوی ســا غــــر

ز لــطـــف شــا ه ا مــــا ن الله و آ ثـــم 
مـیـفــگــن چـیـنـی بـر ا بـروی ســا غــــر

 

اوسـتـاد فـضــل ا لـحـق فـضــل 
مـرکـز ولـســوا لــی ســا غــر جـوزای سا ل 1389 هـجــری شـمـســی

سـاغــر : نام نا حیـتـی ا ســت و ا قـع در سـمـت جـنـوب غــر ب چغـچـران که فا صـله اش از مرکز چغچران 248 کـیـلـو مـتـرا ست و در سال 1374 از عـلاقـداری به ولسـوالی ارتقـاُ کـرد. ساغـر دارای 110 قریه ُ کـوچـک و وبزرگ بـوده وبصـورت کل سـاغــر از چـهـار ده مشـهــور و معـروف تاریـخـی تشـکـیـل شـده است : ده قا ضــی ، د ه تا ج الـدیـن ، و چـنـد دهـکـده مـشـهــور ما نـنــد : پـنـجـده ، فاســک ، اخــری ، گـوهــر ، ده شــیــر و مناک عـلـیـا و منـا ک سفـلـی و مـنـا طــق پـس کـوه ….

 

* پس کوه مراد از مناطق فاسک وانطف کوه هست که بیش از 20 قریه را شامل می شود به نام پس کوه یاد می شوند.