آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

بیا ای دل که من سـر شارم امشب

بـیــا  ای  د ل  کـه مـن سـر شارم   ا مـشـــب        بـه کــوی د لــبــر  د لـــدارم  دا ر م  ا مـشـــب
ز فـیـض  شـعــــر  فـــر خـا ری  مـن ا یــنـک          هــمـــی فـا ر غ   ز گــیـر و  دا ر م   ا مـشـــب
ز یــــمـــــن مــحــــفـــــل  یـا را ن  هــمــــد ل          به فـــر ق  دو ســتــا ن  گـل بــا ر م  ا مـشـــب
شــده  کـر  گـوش  شـیــطـا ن   لعــیــن هـــــم          ز  بـس شــد نـا م حــق  تـکـــرا ر م  ا  مـشـــب
مــز ن  لا ف  از مســلــمـا نـی  تـو ا ی  گـبـر          کــز یــن لا فــت  هــمــی ا نـکا ر م   ا  مـشـــب
نـد ا ر د  جـلــوه   ا یـنجـا  کـذ ب و تــذ و یــر            ز بـو ن  ا ســـت  د شـمـن  مــکا رم  ا مـشـــب
بـه  پـا س عـــشـــــق  مــو لا ی   مـحــّـبــا ن           ز مــژ گـا ن  درُ  و گــو هـــر  با ر م  ا مـشـــب
بـه  یــا د  شــــــا ه  ا مـــــا ن  الله  و  آ ثـــــم           هــمـه  شـــب  تا ســحـــر بـیــد ا ر م  ا مـشـــب
ز شــو ق  نـعــــره ُ  تــکـبــــیــر  ا یــنـجــــــا         قــمــــر بـخـــشــــم  ســتا ر ه  دا ر م  ا مـشـــب
ز ســــو ز  سـیــنـه ُ  پـــر آ تـــش  خـو یـــش          شـــرر  پـا شـــــــم    و  آ تـش کا ر م ا مـشـــب
مــپــنــد ا ر ی  که مــن زا ر و ضـعـــیــفـــــم         کــشــم  بـر و فــق  خـط   پــر کا ر م  ا مـشـــب
ز  ا حـســا ن  خـــــد ا  و  لــطـــف  یــا ر ا ن         بـه  د یــو نـفـــس  شـــد  پــیــکا ر م  ا مـشـــب
خــــد ا را  !   ای  حــر یـفـــا ن   ز مـــا نــــه           ز عـــلـــم بـــی عــــمــــل بــیــز ار م   ا مـشـــب
مــحـبــت  مـــرز  و  کـشـــور مــی  نــــدا نــد           بـه  نــو ر عـــشــق  ا و ســر د ا ر م  ا مـشـــب
غـنـیـمــت د ا ن  تـو ا مـشــب را چـو بــیــد ل          کـه  بــخـــشـــــد نـــور در ا فــکا ر م  ا مـشـــب
دریــن شــب هــا ی مهـتا ب و د ل ا نــگــیــز          ز عــــر ش  آ یــد هــمــــی ا نــوار م   ا مـشـــب
مــنـــور  کــن  خــدا و نــد ا  !   به  نــو ر ت           د ل مـجـــر و ح  و بــــس  ا فگــا ر م  ا مـشـــب
بـه  یـــا د  دو ســـتــــا ن  حـقـــتـــعــــا لــــی          ز کلــک  فــضـــــل حــق   د ر بـا ر م  ا مـشـــب

 

استاد فـضـل الحق فـضـل
چغـچـران  اســد 1389 هـجر ی شـمـسـی

ایـن پا ر چـه  به ا سـتـقـبـا ل شـعــر  نا زنین جناب مـولانا  صا حـب عـبـد لـکـبـیـــر  فـر خاری   زیـر عـنـوا ن مـشـک تر که بسـیار زیبا و د لنشـیـن بو د  واز خواندن آن لذت های فراوان معنوی برده ام  سـروده شـده اسـت .