آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

بیا ای دل که ماتم دارم امروز

اهـــداء بـه ورثـهَُ چهار افسر شهید پولیـس غور


 
مــرا قـلــبــی  اســت  کـا و  تـنـهــا  بـســـوزد
بـه  ســـو گ  مـــــردم   د نــیـــا   بـســــوزد
 
کـنـو ن  در  کـشــــور  مــظـلـــوم  ا فــغـــا ن
هــمـــی  بـا  مــرد  و  زن  یکـجـا  بـســــوزد
 
 

بیا ای دل که ماتم دارم امروز


بـیــا   ای  دل  کـه   مـا تــم   د ا رم  ا مــرو ز
د لـی  پـر غــصــه  و  غـــم   د ا رم  ا مــرو ز  
 
بــیــا د  د وســتـــا ن   خــفــتــــه   د ر خـــو ن
ز ا شــکــم  چــشــــم  پـر نــم د ا رم  ا مــرو ز
 
قــلـــم  کـی  شـــرح  ا یــن  د فـتــر نـو یــســد ؟
که  خـون در مـغــز خـود  کـم  د ا رم  ا مــرو ز
 
ز مـیـن خـون  قـبـر  خـون  تـا بـوت  هــا خـون
ز  خـون  حـرف   د مــا د م   د ا رم  ا مــرو ز
 
سـرشـک خـون  اشـک خـون  فـر یاد مـن خـون
ز خـون  هــمــر از و مـحــرم د ا رم  ا مــرو ز
 
شـکــســتـــه   چــا ر ســــرو  ا یــن  گلـسـتـا ن
فـــغــــــــا ن  ز ا ولاد   آد م   دارم   امـــروز
 
شــــد ه  یـکــجــا  شــهــــیـــد م  چــا ر  ا فـــســر
مپـرس ای جا ن که  چون غـــم  د ا رم  ا مـرو ز 
 
بـه  ســو گ   و ا حــــــد  و یـاران  هـــمـــرا ه
به  د ل  مـن  رنـج  مـبـهــــم   د ا رم  ا مــرو ز  
 
بــیــا د  خـفـتـه  گـا ن  غــــر قـــه   د رخـــو ن
بـه  د ل صــد  د ا غ  مـبــر م  د ا رم  ا مـــر وز
  
ز بــس  سـنـگــیــن  شــده  بــر دوش  غـــم هـــا
قــــد  خــــم   قـا مـــت  خـــم  د ا رم  ا مــرو ز
 
نـــو ا یــــی  مــا دران   و خـــو ا هـــــرا ن  را
به  د ل  مـا نــنــد  مــرهـــم   د ا رم  ا مــرو ز
 
مـپــر ســیـــد  ا ز  نــوا هـــا ی  یــتـیـــمــــا ن
کـه  رنـج  جــمــلـه  عـا لـــم   د ا رم  ا مــرو ز
 
خـد ا یـا  صــبــری   ا یــو بــی  عــطــا  کــــن
که  فـکــر و ذهـــن  بـرهـــــم  د ا رم  ا مــرو ز

استاد فضل الحق فضل
چـغــچــران  دیار فـیــروز کـوه جـوزای 1390 هـجـری شـمـسی
————
 ایـن غـمـنـامه به مناسبـت شـهـادت نا به هـنـگام چـهــا ر افــســر رشــیـد وطـن هــریـک :  مـحــتـرم عــبــد ا لـوا حــد فـرزنـد  ارشـد مـحـتـرم عـبـد السـتار خان کـو هـی  آمـر تـرا فـیـک  قوماندانی امنیهُ ولایت غور و مـحــتـرم عــبــد الله  فـرزنـد داکـتـر عـبـد الـقـیـوم خان ، مـحـتـرم نیـت الله خان مشـهـور به  آقـا جان   فـرزند عصـمـت الله  و مـحـتـرم غـلام یـحـیـی خان  فـرزند  باز مـحـمـد  افـسـران  قومانانی  که در یـک حادثه ُ دلـخـراش (مـورخ 14/جـوزای 1390)  توسـط دشـمـنـان صـلـح و امـنـیــت  مـردم  باکـمـا ل معصـومـیـت به شـهـادت رسانیـده شــد نـد ؛ سـروده شـده اسـت .این سـروده تـر جمهُ احساس هـای خود جـوش و اشــک و آه و فـریـاد هـا و فـغــانـهــای مظـلـو مـانهُ  مـا دران و خواهـــران و اقارب ایـشـان در حیـن تشـیــیـع  جـنـا زه هـای آنـهــا از مـنـا زل شـان تا  گــورستانـهـا به  گـوش مـیـر سیــد .
هــکـذا مـراتب تسـلـیت عـمـیـق خـویـش برای تک تک ازاهـل بیوت و اقارب ودوستان این چهـار افــسـر رشیـد پو لـیس صـمـیـمانه تـقـد یـم نـمـوده  و برای ورثه هـا ی مـحـتـرم شـان صبــر جـمیـل وبـرای تک تک شـهــدای  عـزیز بهــشت برین را از بارگاه ایزد متعال تمنا دارم . روح شــان  شــاد و قـبـر شـــا ن نــور بـاران با د !  آمـیـن یا رب العـا لمـیــن .