آرشیف

2014-12-13

نجم الدین الهام

بیا از نو بیا حالا بخوانیم

بـيــا از نـــو بـيــا حـــالا بـخـــوانــيــم
بـيـــا از دره و دريــــا بـخــــوانـــيـــم
 
بـــراي ســـر زمـيـن خـسـتـه اي مــا
دعــا گــويــيـــم وز دلـهــا بـخـوانـيـم
 
مـن و تــو نـسـل آفـتــابـيـــم و آبــيـم
چــو امـــواج دل دريــــا بـخـــوانـيــم
 
بــــروز اول هـــر سـال خـــورشــيـد
چــو گــل خـنده كنيم شيدا بـخـوانـيـم
 
كسـي كـو اهــل نـوروز و بهارسـت
بــه دربـار عـلـي مـــولا بـخــوانـيـم
 
بــــراي لالـــه و رنـــگ بــهـــــاري
بـيـــــا تــا شعــر مـولانا بـخــوانـيـم
 
ســــلام ســبــــزه و آهـــنـگ نـي را
به گــوش لالـه در صحـرا بـخـوانيم
 
بهاران است و نوروز است و هفسين
بـه فـصــــل شـادي دلـهــا بخـوانـيم
 
جـــوانــــان اي وطــنــداران يـاران
به لـفـظ سـاده مـيـــنــا بـخــوانــيــم
 
بــــدور انـــداز حـجــاب نـفـرتـت را
بـه پـاس عشـق تا فـردا بـخــوانيم