آرشیف

2015-1-22

محمد جمعه سمیعی

بیایید اعتیاد را کـنــــــــــار بـگــــــــــزاریــــم!

 

یوم دوشنبه مورخ 5ماه حمل سال 1392مسابقات دوش به اشتراک دها تن ازجوانان وعلاقمندان ورزش وصحت ازسوی آمریت شفاخانه تداوی معتادین موادمخدر ریاست صحت عامه غوربا همکاری وهماهنگی ریاست شهرداری وارگان ملی واجتماعی جوانان غوروهمکاری تخنیکی آمریت ورزش غور،همزمان باروزجهانی ورزش ،آغازازسرپل کهنه الی آمریت ورزش غوربه طول ده کیلومترراه، به هدف مبارزه علیه موادمخدر،ترک اعتیادومحوفساداداری برگزارگردید.دراین مسابقات دوش که جوانان با عشق وعلاقه خاص وطورداوطلبانه اشتراک نموده بودند تحایف نقدی وجنسی ازسوی اداره شاروالی وشفاخانه تداوی معتادین موادمخدر،مدال وکپ قهرمانی توسط ارگان ملی جوانان وآمریت ورزش غوراهداگردید.
آمریت شفاخانه تداوی معتادین موادمخدرازهمکاری مالی ریاست شهرداری غوروازایجادهماهنگی ارگانی ملی واجتماعی جوانان وهمکاری تخنیکی آمریت ورزش غوروتامین امنیت مسیر،توسط پولیس ترافیک، سپاس وقدرمینماید.
وازسایر ارگانهای دولتی،موسسات داخلی وخارجی ،علمامتنفذین ،پدران ،مادران ومربیون عزیزغورامیدواروخواهشمند است تا درامرمبارزه علیه اعتیاد، وپیکارجدی و صادقانه با این عمل شوم وخانه مان سوزمارا یاری رسانند ووجیبه ملی ودینی خویش را درقبال خدا ورسولش ودرقبال ملت خویش به نحو احسن به عرصه عمل پیاده نمایند وراه ودرمان اصولی وریشه ای این پدیده منفورومذموم را که شامل سه اصل عمده (1تربیت شایسته 2 حذف علل وعوامل روی آوردن به مشروبات الکلی وموادمخدر3 مجازات مصرف کننده گان )است بخوبی تعقیب وبه عرصه عمل پیاده نمایند.
1 تربیت شایسته :تربیت براساس اصول صحی ورش معین،اثربسیاربزرگی درتکوین روحی واصلاح شخصیت وتعالی اخلاق دارد.با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام درمی یابیم که تحول شگفت انگیز اعراب وترک عادات ناپسند آنان که با کمال رغبت درزمان جاهلیت بر اسای آن زندگی میکردند به این علت بود که شخصیت وروان آنان بر مبنای ایمان به خدا وحس خشیت وحضور الهی نقش پزیرفت وتمام آنچه را که با این آیین مقدس وبلند مرتبه نا سازگار بود،کنار گذاشتند. عرب جاهلی به شراب علا قه خاصی داشت که اشعار جاهلی مملو از وصف ومدح شراب است یکی از شعرا عرب میگوید :بعد ازمرگم مرا در کنار درخت انگور دفن کنید تا ریشه های آن استخوان هایم را سیراب نماید . با تمام تعلق که آنان به شراب داشتند بعد از نزول آیه تحریم خمر ،همه آنان گفتند :پرورد گارا !شراب را رها کردیم ودیگر به آن لب نخواهیم زد وهر آنچه شراب داشتند،بیرون ریختند طوری که تمام کوچه های مدینه را گل آلود کرد .آری زمانی که ایمان با رگ وپی وخون انسان در می آمیزد وبه اعماق وجودش نفوذ میکند ،اینچنین شگفت می آفریند وآ چنان اثر در تربیت واصلاح انسان دارد واعمال فردی واجتماعی مختلفی را امکان پذیر میسازد که دولت ها از انجام آن عاجز وقدرت های نظامی در برابرش نا توانند .
(ب)حذف علل وعوامل روی آوردن به مشروبا ت الکولی ومواد مخدر اجرای این بخش توسط مرجع امکان پذیرا ست که دارای قدرت قانونی واجرایی باشد زمانیکه تحریم خرید وفروش وعرضه مواد مخدراز جانب دولت اعلام گردد وبرنامه های مشخصی در جهت ریشه کن نمودن آن به قول وعمل به اجرا درآید ،راه بر معتادین بسته میسود ودیگر اهل فسق وفجور به این مواد مخرب دسترسی ندارند وجوانان نیز نمیتوانند آنرا خریداری کنند .
(ج)مجازات مصرف کنند ه گان :دین اسلام برای ممانعت از مصرف مشروبات الکولی ومواد مخدر مجازات های تعین نموده است کسیکه مرتکب این جرم شود از چهل تا هشتاد ضربه شلاق میخورد البته این مجازات ،منافاتی با سایر تعزیرها مانند پرداخت جریمه زندان ومصادره ندارد واین مجازات ها فقط به استعمال کنند گان اختصاص ندارد،بلکه شامل حال سازندگان ، حمل کنندگان وتاجران نبز میشود البته اگرحکومت طوری صادقانه در برکندن ریشه این عادت شوم جدی باشد ،میتواند همراه با اعمال اجرایی ومجازات های شرعی وقانونی از طریق استدلال وبا شیوه ای منطقی مضرات مواد ویرانگر را تفهیم نماید وبا این اقدامات جامعه را از مشروبات الکولی ومواد مهلک مخدر پاک نماید .

 

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!

 

بیایید اعتیاد را کنار بگزاریم!