آرشیف

2019-4-7

گل رحمان فراز

بیاد حرکتِ راه و روشنی!

 

 

بیاد حرکتِ راه و روشنی!

حرکتراه و روشنی از هم پذیری و احساسِ دردِ مشترک ملت غور سر چشمه گرفت که به هدف بیرون داد مسائل نبود برق و سرک مختص گردیده بود. فواید نخست این حرکت همه شمول ایجاد مسیر اتحاد و هم دیگر پذیری بین اقشار مختلف زیر چتر انعکاس محرومیت شان بوده است و این خود یک دستآورد بود
حرکت مدنی خود جوش به پیمانه این حرکت مردمی تا هنوز در سطح کشور تکرار نشده است. جوانان، بزرگان و سیاسیون غور فریاد محرومیت را زیر چتر این خیمه تحصن برای سران حکومت وحدت ملی داد می زدند و برای ولایت خویش راه و روشنی می خواستند
آواز کم توجهی دولت به غور و محرومیت ملت اش از تریبون های مختلف داد زده شد و توجه قابل ملاحظه را بخود جلب نمود. دولت مرکزی واداشته شد تا نمایندگان شان را بخاطر قناعت مردم به آنجا عزام کنند و به تحصن مردمخاتمه بخشند
پذیرش نتیجه غیر قابل قبول و اکتفا نمودن به وعده های کاذب یگانه ضربه بود که از این آدرس برای ما زده شد و از این جهت نا راحتیم. منظور شدن فاصله کوتاه اسفالت سرک و تغییر پروژه زیربنایی بند برق به برق سولری سلسله انعطاف پذیری های است که در آخر حرکت متحمل شدیم و این خطا بوده است
حرکت های خود جوشانه حرکت راه و روشنی به پیمانه سیلاب بهار می توانست حکومت را به نابودی بکشاند و زنگخطر حق خواهی مدنی و مسالمت را به صدا در بیاورد و نور عدالت خواهی را فروزان گرداند. ولی نشد آنچه که می خواستیم و نکردند آنچه وعده نمودند.
وقتِ آن رسیده تا به شروع مجدد این حرکت بپردازیم و پای رئیس جمهور غنی را با هیاهوی مان به غور بکشانیم. اینبار بسته های پیشنهادی وی خالی از منفعت و سفر اس دور از داشته ها نخواهد بود و یا بسته های پیشنهادی را تهیه و برای کاندیدان پیشتاز انتخابات به عنوان طرح پیشنهادی مردم غور برای حمایت ساخته شده و به ایشان طی گردهمایی همه شمول تحویل داده شده و تعهد عمل جدی گرفته شود

نوت: قرار است رئیس جمهور غنی بخاطر افتتاح بیست کیلومتر سرک و برق سولری به غور تشریف بیاورد.

افتتاح این دو پروژه به عنوان دستآورد پنج ساله غنی در حقیقت جفا به حق غور و غیر قابل تحمل است

بیایید، قبل از آمدنش خواست های اصلی را بارز سازیم تا مسیر دستآورد های پیشنهادی سفر اش را تغییر داده و وزمین سازد.

با مهر 

گل رحمان فراز