آرشیف

2016-2-25

mazizi

بیاد افغانهای کشته شدۀ دوزخ سوریه و بهشت اروپا و بی تفاوتی دولت افغانستان
ای وای به ملکی که،درآن راهبری نیست
پیش کسوت وصاحبنظــر وبا هنری نیست

ویران شود ار ملک وشود کشته زن ومرد
اورا ز غـمِ کشور و ملت خـــبری نیست

گر خون چکد از دیده هر مرد وزن ما
بر قلب جلو دارِ رعیت، اثری نیست

خشکیده درخــتی است زعیمِ وطن مـا
ایستاده ورا سـایه و بار وثمری نیست

مــردم همــه اندر قفـس بسته اسیر اند
راهی به بیرون رفتن و یابال وپری نیست

تاجیـــک شود کشتــه ویا ازبک وپشتـون
بر دست اجانب ،تو گوئی بشری نیست

هزاره شود کشته به سوریه همه روز
بد تر زهمســــایه ما بی پدری نیست

یک دسته روند در طلب جنـت یـوروپ
در فکر بهشتیکه در آنجا خطـری نیست

صدها وهزارن شده اند کشته ومفقود
از مرده واز زندۀ ایشان اثـری نیست

بهـــتر بُوَد آن شعـر که ناگفـته بمـــانــد
هر گاه در آن لذت شهد وشکری نیست

غواصی چه سود،غوطه زدن دردل دریا
گــر حاصل آن،لولو و دُرّ وگهری نیست

پس دیدۀ امید فـــروبنــــد «عــزیزی»!
ازآنکه ورا دانش وعقل وبصری نیست

پایان
****************
محمــد عزیز«عزیزی»
روز یکشنبه ساعت 11:48
21-02-2016