آرشیف

2019-8-31

رفعت حسینی

بیابان

رهرَوِ لـَنگِ راههای شکستن !

 

کــَسیکه سخن گفتنِ درخت را می فهمد

 

وازقبیلهءاندیشه های غمگینست

 

می گوید:

 

<شیوهٔ زندگی نه بُوَد

 

گرفرومی فتد کوهی.>

 

 

دربیابانِ باوراودیگر

 

رویشِ فکرِ بافرازی نیست

 

نه دلیلی برای پاییدن

 

وپیمودن!

 

 

قصه هادارد از شبِ دیرین

 

وزپرواز ِ برزمین خفته.

برلین ،

دوهزارونزده