آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

بیائید اظـهـــــــــــــار نظر کنیم !

میگویند، در حدود 35-40 سال (از زمان داوود) است که موضوع اعمار شاهراه هرات- غور- بامیان – کابل زیر بحث و برنامه ریزی است و اما؛ تا کنون، بی نتیجه. اینکه میگویند پول نیست، دروغ محض است – میدانیم. میدانیم که زمامداران، برای عملی ساختن اهداف زیر بنائیی سیاسی خود، از بهانه دروغین اقتصادی استفاده می برند. میدانیم که آنها، میلیارد ها پول، مصرف افغانهای آنطرف مرز "دیورند" ( شهروندان پاکستان) می کنند، سالانه و مداوم. می دانیم که این گونه شاهراه ها، نه تنها سهولت های مختلف حیاتی به مردم می بخشند؛ علاوه بر این، نقش خیلی ها مهم و اساسی ای در امر رشد اقتصادی و فرهنگیِ شهروندان مستفید ازان را دارند. میدانیم و زمامداران هم میدانند که این شاهراه، بسیار وشدیدن ضرور است؛ بویژه برای غوری های محروم از حق شهروندی. پس، بیائید برای مردم خود بگوئیم، بفهمانیم و روشن کنیم که :
– هدف زیر پردۀ زمام داران، در عملی نساختن اعمار این شاهراه بسیار مهم کشور چیست و چرا فریبکارانه وعده میدهند و دروغ بافی دارند ؟