آرشیف

2017-3-11

بگیر که نگیرند
بگیرکه نگیرند

سران اسلام آّ باد هرزمانیکه درقضایای کشورما زیر فشارذهنیت عامه جهان قرارگرفتند تلاش کردند ازعمل پیشگرانه (بگیرکه نگیرند) استفاده نموده وجود نیروهای هراس افگن را درخاک کشورشان به شکل ازاشکال کتمان نماید باوجودیکه نظامیان پاکستان درطی چهارده جنگ درسازماندهی ،تمویل ،تجهیزنیروهای هراس افگن بمثابه افزار جنگی علیه کشورومردم ما نقش رهبری کننده داشته اما بیشرمانه ازموجودیت مراکزٍآنها انکارنموده است همین اکنون موجودیت بالای بیست گروه هراس افگن درخاک کشورش واستعمال آنهادرجنگ نیابتی علیه کشورهای همسایه خود نشان داده است هرزمانیکه رهبری اسلام آباد کم وکان زیرفشارذهیت عامه جهان قرارگرفت با مهارت واجرای سیاست شبگیردانه جامعه جهانی را درابهام وسردرگمی قرارداده است چنانچه مثابه یگا نه کشورطراح ،حامی وپپشتبان رژیم طالبان بعدازحادثه یازدهم سبتامبربخاطرخوش خدمتی به ایالایات متحد صفردرنام به صف مقدم مبارزه علیه تروریزم قرارگرفت امادرعمل درپنهان نمودن رهبری طالبان درخاک کشور ماهرانه جامعه جهانی فریب داده است  چنانچه موجودیت اوسامه رهبرشبکه دالقاعده درنزدیک پایگاه نیروهای هوای پاکستان درحومه اسلام آّباد نشان داد که اسلام آباد هیچ وقت درگفتار صادق نیست چندی قبل زمانیکه مورد حملات هراس افگنانه توسط عمال داخلی خودش قرارگرفت عجولانه نهاد امنیتی کشورما را متهم ساخت که گویا این حملات هراس افگنانه ازخاک افغانستان سازماندهی گردیده است ونام طالبان پاکستانی را نشرنمود که گویا این افراد درمخالفت با سران حکومت پاکستان قرارداشته وفعلا درخاک افغانستان زنده گی میکنند وخواهان استرداد آنها گردید و خلاف همه نورم حقوقی دیپلومات های افغانستان به یک مرکزنظامی جهت پاسخگوی احضارنمودند ،نیروهای مسلح کشورش را تحت بهانه سرکوب هراس افگن به مرزهای کشورما اعزام نموده وچندین مراتبه خاک افغانستان راکت باران نموده ومرزهای مشترک دوکشور(تورخم سپین بولدک)  بطور قطع مسدود نمود که با عث خسارات مالی زیادی مردمان دوکشور گردیده است باوجودیکه در چهارده جنگ وخونریزی درکشور ما ، دولت مردان پاکستان و سازمان استخبارات این کشور توسط اعمال وحلقه معین صدها مرتبه فعالیتهای تخریبکارانه طرح وعملی نموده تنها درطی سال روان اضافه ازده حمله هراس افگنانه درکشورما ازآن طرف مرزسازماندهی به حشی ترین شکل عملی گردید است که  صد ها تن از شهووند کشور ماقربانی گردیده اند که خونبارترین این حملات درشهرهای کابل ، قندهارهلمند وجلال آّباد بوده  دست داشتن وگرفتاراتباع پاکستانی درین حملات وحشیانه مبین این حقیقت است که اینگونه حملات دوامدار وبلاوقفه ازآنسوی مرزسازماندهی گردیده است حمله وحشیانه 17مارج سال 2017 به شفاخانه سرداد محمدداودخان یکباردیگربه وضاحت نشان که طرحریزی اینگونه حملات مقلق وپیچیده ازتوانمندی واستعداد طالبان خارج بوده کاریک سارمان استخبارات قوی وسازمان یافته میباشد که ازآن طرف مرز تمویل وگسیل میشوند وده ها مراکزآموزشی ازنیروهای هراس افگن باکمیت هزاران نفراعم ازچچنیها ی روسیه  ، عربهای بی وطن ، اتباع کشورهای آسیائ میانه وتبتی های چینی همین اکنون درخاک این کشورمصروف آموزش وپرورش است چنانچه ازجمله پنج نفرهراس افگن که درحادثه خونین شفاخانه سردار محمد داودخان حمله نموده بودند وجود دونفرتاجک این حقیقت را واضح میسازدکه اگرجلواین پدیده شوم گرفته نشود ومبارزه مشترک صورت نگیرد هیچ کشور درامان نخواهندماند درچنین اوضاع واحوال وانجام اینگونه حملات دولت مردان حکومت وحدت ملی را مکلف میسازد تا امنیت مال وجان مردم را تامین نمایند. باپخش یک اعلامیه ومحکوم نمودن ازطریق مطبوعات نمیتوان امنیت شهروندان کشورما تامین شود بل بایک رهبری سالم  کادررهبری بادرایت نظامی وامنیتی مطابق به شرایط زمان وپاسخگو نیازمند است .اگرشرایط به همین منوال ادامه پیداء کند فساد به همین ابعاد بیداد کند وتعین وتقررکادرملکی ونظامی براصل شایسته سالاری نباشد براصل پنجاه برپنجاه با شد ماشاهد خونبارترین روزهاوحملات دیگرخواهیم بود اگررهبران حکومت وحدت ملی نمیتوانند برمشکلات فایق آیند به مردم افغانستان مراجع کنند یک راه حل ملی برای این سونامی قرن پیداء کنند