آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

بگـــــــذر !

ازبرخداهموطن ازانتخاب جنايت كاربگذر
ازبازى ودست زدن بادُم شيرويامار بگذر

دندان وزهراينان گوشت واستخوان سوزد
زانكه سال هاكردزندگى ماخواروزار،بگذر

چشم بيندازبعقب،اعمال وكردارشان بنگر
بهرمقام زنده گى من وتوكرد تارومار،بگذر

آن جنگهاى قدرت،همه چور.وچپاول ثروت
سراسرمُلك وكابل من وتو كردغارغار،بگذر

براين شعارهاى فريبنده،مشوتوودگرغافل
ازآزمودن همه اين آزموده هابار بار،بگذر

زكهنه انديشان قرن،حاميان جهل وظلمت
حيات من وتو كرده مبدل به شب تار،بگذر

برريش وپكول وكراوات مخوربازى و فريب
برانديشه نگر،اينهاسرمابُردبپاى دار،بگذر

دبير،تاكى وچندرفتاروكرداربه احساسات
تفكروتفكر،ازاحساسات به صدهابار،بگذر

 

دبير٢٠١٤هالند