آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

بگریم در فراق استادم

بـگـــــــــر یـــــم د ر فـــــــرا ق ا ســـتـــــــا د م                که حـر ف هـا یــش هــنـو ز م هـســت  یـا د م
نـــــمـیـــــــآ یـد یـقـــــیـن بـا و ر مــر ا حــــا ل                 کـه  حـقـا مــر د ه ا ســـت آ ن  ز نـد ه  یـا د م
صــــــد ا ی خـنـــــد ه هـــــا ی  د لـنـشـیــنـش                  به گـو شــم مـیــر ســد هــی هـــی کـه  شـا د م
عــجـــب  د نیـا ی بــی  بـنـیـا د  مــا را اســت                  کـه مـر گ ا ســـت حـا صــل هســتـی و زا د م
فـکا هــــی هـــا  و طـنـــز هـا یـــش یـکا یـک                  مـجـــســــم د ر نـــظـــــر بـا شـــد  بـه یــا د م
یـکا یـک درس د رس و حـــر ف  حـر فــــش                   به  ذ هــنــم  زنــده هـسـت  زا ن مـر د  را د م
مـلــنـگ عــشــق و فــر هــنـگ  و صــد ا قـت                  مـلــــنــــگ عـــــز ت و ا نــصــــا ف و د ا د م
مـلـــنــگ  عــلـــم و تــد ر یـس و مـعـــا ر ف                   مـلــنــگ  کـــو شــــش و کـا ر  و  جـهــــا د م
مـلـنـــگ عــلــــم و ا خــــلا ق و  شــــرا فـــت                  مـلــنــگ حـٌــــب و ا خـــــلا ص و  جــــو ا د م
تــرا تــا  خـا ک  ســا غــر هــســـت مــر قــــد                  مـر ا هـــسـت مـکـتـب و د ر س و ســو ا د م
خــــد ا و نـــد ا !  غـــر یــق ر حـمـتـــت کـــن                  مــــر آ ن  فــر هــیـــخــتــه ُ  حـٌـب و  و دا د م
بـه فــضــل و مــر حــمـــت ا ی حـقــتـعــا لــی
بـــبــخــشـــــا مــــر شــــــــد  و ا لا نـــژ ا د م

 

ا ســتـا د فــضـــــــل ا لــحــــق فــضــــــــل
مـیــزا ن ســا ل 1388 هــجـر ی شـمـســی
 

ا یـن پا ر چـه نـظـــم  را اسـتاد فـضـل ا لـحـق فـضــل د ر ر ثـا ی ا سـتـا د ســعـــد ا لـد ین  مـلـنـگ  فـر زند شـمـس الدین سـروده اند .اسـتاد سـعـد الدین  ملـنـگ   در سا ل 1312 هـجـری شـمسـی در قـریه مـنـا ک سـفــلی چـشـــم به جهــا ن گـشـوده اند و تحـصـیـلات ا بتدا یی را تا صـنـف شـشـم به مـکتـب ابتـدا یی سـا غـر به پا یان رسا نید وعـلـوم مـتـدا ولـهُ دیـنی را د ر  مـدا رس دیـنی آ مـو خـت و در سا ل 1340 هـجـری شـمسی به حـیـث مـعــلــم مـکــتـب ا بـتـدایی تو لـک مـقـرر شـد  وهـمـر ا ه با اسـتـا د ملا سـیـد غـیـا ث الــدین مـر حـو م( شـا عـر، خـطا ط و قــا ری قـرآ نکــریــم) بـه تـدریـس شـا گـــردان     مـکـتـب ا بـتـد ا یی  پر دا خـت ا و که دارای اسـتعـداد عـا لـی بود با گـر فـتـن فـیـض فـراوان  ازیـن عـا لـم بــزرگ د یـنـی تـو ا نـســـت بـه زودی مـمـکـنـه آنـچـه لا زم بـود بـیــا مـوزد و با د ا شـتــن ا خــــلا ق حـمـیـد ه وعـشـق فـرا وان که به معـا رف دا شـت  تـوا نســت در طـــو ل مـد ت بـیش ا ز چـهــــل ســا ل عـمر پر با رش را عا شـقا نه  در خـد مــت معــا رف سـپـری نـمـوده  و در مکا تب مـخـتلـفـهٌ معـا رف اعـم از مـر کـز ولایـت و ولـسـوا لی ها ی مر بو طه ُ غـور صـا دقا نه خـد مت  نـما ید .  او در تـمـثـیـل درامه هـا، ارایُه طـنـز ها ی جـا لـب و آموزنده  و اجـراء انـتراکت ها و نما یشات هـنـر ی که برای معا رف و اهـل    معا رف بسـیـا ر آ مـوزنده و مـوُثـر بـود اسـتعـدا د خدا داد و عـجـیـبی  داشــت  و با این ظـر فـیـت و تـوا ن عـا لی  فـکری    توا نسـت در اجـتماع  و شـا گـر دا نش از  احتـرام و اعتبـا ر  خاص و   مـحـبـو بـیـت اسـتـثـنـا یی بر خـور دا ر شـود .  این استـاد  فـر هـیـخـتـه ، پر وا نه عـلـم و دا نـش و مـلـنـگ و شـیـدا ی تدریـس بـود . هـر چـنـد شـا گـر دا نـش روا  نـمـیـد ا نـسـتـنـد ا و را مـلـنـگ خطاب کـنـنـد ولـی خـود را بسـیــا ر به را حـتی مـلـنـگ سـعـد ا لدین خـطا ب مـیـکـرد وبه این تخلـص افـتـخــا ر مـیـکـرد و مـیـگـفـت مـن مـلـنـگ عـلـم و عـر فـا ن و اخـلا ق و فـرهـنـگ و ا د ب هـسـتـم . او درا وا یــل  سـر طـا ن  سـا ل جـا ری به عـمـر  76  سا لـگــی د ا عـی ا جــل را لـبـیک گـفـتــنــد .
 ر و ح شـان شـاد و قـبرشان  پـر نـور   !