آرشیف

2015-11-11

جمشید زمانی"الف هه"

***بگذار ببارد***

بگذار ببارد
هرچی که میخواهد باشد
باران یا آتش
فرقی نمیکند
وقتی که خدا چترمان باشد

سروده شده در یکی از شبهای بارانی در هرات