آرشیف

2015-1-14

محمد شیرزی

بچه هـــــــا! شما پدر و مادر خود را تربیت کنید

 
      گفتار جالب از حضرت علی (ع) خلیفه چهارم اسلام داریم که فرمودند: فرزندان خودرا برای روزبعد یا آینده تربیت نمايید. این کلام صحیح، درست، موزون وجامع سرمشق درس وزندگی برای بشریت است. گردش زمان وچرخ دوران همیشه درحال تغییر، تحول ودگرگونی است.  وعقربه زمان بازگشت ندارد، این انسان است که باید باشرایط زمان قدم جلو بگذارد.
      علوم، اختراعات واکتشافات که امروز مطیع اراده انسانهاست، معلول کوشش، سعی وتلاش اشخاص است که طی قرون متمادی زحمت کشیده اند و رنج برده اند.
      این افراد هیچگاه استا نبوده، واپسگرنبوده اند به گذ شتگانی که خدماتی انجام داده بادیده احترام نگریسته اند، ازبرنامه ها وخدمات درکلیه شؤن اجتماعی وعلوم اختراعات استفاده نموده وآنها رابسوی تکامل برده اند ودر آینده هم خواهند برد، این است مفهوم واقعی گفه های خلیفه چهارم اسلام(ع).
  دوستان عزیز امروز با پیشرفت دانش بشری علوم و تکنالوژی که آموزش داده میشود، فرزندان ازشرایطی بهتر برخوردارند. ومی توانند ازبعضی جهات نسبت به پدر و مادر که نسل گذشته هستند، برتری داشته باشند.
  وبهتر است جوانان و نوجوانان  ضمن احترام به بزرگان، پدران ومادران  و کسانیکه افکارشان، مانند ایام گذشته است ونتوانسته اند واقیعت های زمان را درک نمایند برای آنها راهنما باشند وازطرفی:
((همیشه ما فکرمی کنیم، بزرگترها هستند که کوچکترها را تربیت می کنند، درحالی که تربیت دوطرفه است وهردو باید یکد یگر را تربیت کنند.
   بهترین روش برای تربیت کودک این نیست که دایمأ به او تذکر دهیم وبه قول معروف برای او تیوری بافی کیم. مهمترین ومؤثرترین و درعین حال سخت ترین روش تربیت کودکان ((تربیتی)) است که پدرومادر داشته باشند.
        والدین الگوی تمام نمای تربیت برای اطفال خودهستند، حال این والدین هرچه سعی کنند از رفتارمناسب  وگفتار نیک واخلاق پسندیده برخوردار باشند به همان نسبت می توانند روی کودکان خود مؤثرشده و الگوی غیرمستقیم آموزش وتربیت به فرزندانشان باشند. پدر و مادری که سعی می کنند دروغ نگویند، خودشان تربیت شده هستند. وتربیت هم می شوند.
 پدر و مادری که سعی  می کنند،هنگام وجود فرزندشان نسبت به یکدیگیر رفتاری احترام آمیز و همراه بامحبت داشته باشند، خودشان هم تربیت میشوند. پدرومادر که سعی می کنند، جلوفرزندانشان غیبت کسی را نکنند، چراکه اوکوچک است وممکن است به طرف مقابل ((غیبت شونده ))بگوید درواقع این بچه است که پدر ومادر را تربیت می کند که غیبت دیگری را نکنند .
  یا پدر ومادر که سعی می کنند جلوفرزند خود ، حرف بد نزنند ، یا بیک دیگر دشنام ندهند یا با خود سلام کنند تا اوهم یاد بگیرد که به بزرگتر ها سلام کند ، اما به او احترام میگذارند تا اونیز احترام گذاشتن به دیگران ……….
آیابزرگترها نیز به این وسیله تربیت نمی شوند . ؟؟؟!!!…….
بااحترام محمد"شیرزی"