آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

بُـن

ا ز چـشـمـهً « بن » قـطـر هً کـو ثـر نـیـا یـد
ز ین کا سـهً  سـر ا ب لـبی ما ن تر نـشـا یـد
 
مـا چــشــم بـرا هِ  پـیـا م صــلـح و ثـبـا تـیـم
ا ز ز ا غ و زغـنها کـه خـو ش خـبـرنـیـا یـد
 
بیهـود ه بو د منـز ل و پـیـمـود ن ا ین ر ا ه
ز یـن بـا د یــه جــز خـا ر ز غـن بـر نـیـا یـد
 
ا ین جـا مـهً نـو را کـه  بر یـد نـد بـر ی ما
بـر جـا ن و تـنی مـا کـه  بــر ا بــر نـیـا یــد
 
صــد با ر ا گـر سـر بـز نـیـم بـیـد کهــن ر ا
ا ز جـسـت و ا ز شـا خـه ا ش ثـمـر نـیا یـد
 
پا بو سی ی ا ر با ب جهـا ن میره ….
بـر کـــلـبـهً مـا بـا ر ی بــه گـــذ ر نـیــا یـد
 
ا یـن نـَرّه شـیر میفر و شد ما را چو اسلا ف
خـو ا نـیـم هــمه د عا کـه ا ز سـفـر نـیـا یـد
 
 بـا ر د یگـر ا یـن قــر عـهًً آ ز ا د ی مـا ر ا
چـو ن فـا ل حـا  فــظ  ا ز بـر مــیگـشـا یـد
 
عـنقـا ی بخت ما میشه ر و ز ی به پـر و ا ز
گـر خا ئـن و غـد ا ر همچـو ر هـبـر نـیا یـد
 
«غو ری» میشو د کشو ر ما با زشگـوفا ن
گــر مـا د ر مـیهـن د یگــه چـا کـر نـز ا یـد
 
هلند
07.12.2011
ع. غو ر ی