آرشیف

2014-12-11

عبدالغفور غوری

بوسه

 

به ا ستقبا ل سر و د هْ ز یبا ی شا عـر شیـر ن سخن محتر م نذ یر « ظفر» ا ز شهر و یر جینیا ی ا یا لا ت متحد هْ ا مر یکا تحت عنوان

بو سهْ جو ا نی 
(خوشا و قتی که یا ر جا ن بو سه مـیـد ا د
بــرا یـم ا ز د ل و جـا ن بو سه مـیـد ا د)
*************

 

 

بوسه

ستـا ر ه هـا بـه آ سـمـا ن بـو سـه مـیـد ا د
ز مـیـن ر ا مـا ه تـا بـا ن بـو سـه مــیـد ا د

جـهـا ن و کـهـکـشـا ن هــا ر ا بـه گـر می
فـقـط آ فـتـا ب سـو ز ا ن بـو سـه مـیـد ا د 

ر قـا بــت د ا شــت یـا ر م بـا سـتـا ر ه
بـمـن ا ز هرد وچـشما ن بـو سـه مـیـد ا د

بـه ر نـج مـن یـخـن صـد پا ر ه مـیـکـر د
ا ز ا ن چا ک گـر یـبـا ن بـو سـه مـیـد ا د

چـو ســبــز ه تـشــنــهْ د یــد ا ر بـو د م
ا و بـر من همچـو با را ن بو سه مـیـد ا د

ز ر خـسـا ر و بـر ی ر و مـا هـر و یـا ن 
ا و ا ز لـبـهـا ی خنـد ا ن بو سـه مـیـد ا د

چو گُـل نا ز و لـطــیـف و مهـر با ن بـو د
بـه ا یـن خـا ر بـیـا بـا ن بـو سـه مـیـد ا د

ملـنگ عـشق خـو د ر ا صبح و هم شا م
بـجـا ی لــقــمـه ْ نـا ن بـو سـه مـیـد ا د

سـر ی قـو ل و قـر ا ر ش بـو د ا ستـا د
بی پر و ا مست وعـر یا ن بو سه میـد ا د

نـبـو د ش بـیـم و تـر س و با ک ا ز کـس
به پیش مُـز د و مهـمـا ن بو سه مـیـد ا د

نـبــو د فــر ق مـهِ ر و ز ه و عــسـل
ا و همچو نو عـر و سا ن بو سه مـیـد ا د

به سخـتی تو به مـیکـر د م ؛ مـیشکـست
ا و که بـیـبـا ک و آ سا ن بو سه مـیـد ا د

بـهــشـت و د و ز خـم هــر د و یکی شـد
بر و ز هـا ی ر مـضـا ن بـو سه مـیـد ا د

به عـز ر ا یـل نـمـیـد ا د جا نش آ سـا ن
بـو قـت کــنـد ن جـا ن بـو سـه مـیـد ا د

نه د ر فکـر ثـو ا ب ا جـر و عـذ ا ب بو د
به (غوری) همچو شیطا ن بو سه مید ا د

هلند
16.06.2013
عبدالغفور غوری