آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

به چشمان ترو گریان نویسم

به چشمان ترو گریان نویسم     به اول حــمــد آن سبـــحان نـــویــســم
تــحــیــت ازدل واز جـــان نـــویــســم خـــداونـــدی که عـــزت داده بـــرمــا                       نـــهــاده نــام مـا انسان  نـــویـــســـــم کــــرامـــت داده  بـــرمـــا و امـــانـت                      هـمــه ازلـــطــف آن یــزدان نــویســم مـــقـــام اشـــرف مـــخلــــوق عــالــم                     بــــه مـــا بخـشیــده او از آن نــویـسـم ســــرشــت مـــازگل سیـــرت زگـلهـا                      بــه شــکـرایــن هـمه احسان نــویـسـم درود بـیـکـــران بــــر ســـیــد  پـــاک                     مـــحـــمـد، ســرور  خـوبان  نویـســم امـــیــن مـجــتــبــــی نــام شــریــفــش                    کــــه نــازل شــد بـه اوقرآن نــویـسـم بــود غــمـخـوار مـا درروز مــحـــشر                    بـــه اوبــــرآل وبــریــاران نــویــســم ســپــس همــراه بـــا«فــضـل» گرامی                   بــــه مـــا مــضــی جــبــران نــویـسم دل پــــا گــیـــزۀ یـــــاری شــکـســـتـم                    هـــزارارمــان،هـــزار ارمــان نویسم شـــود چـــون مـثـنــوی ای بی سروپا                    حکــایــت هــا گــر زهـجـران نویسـم ولــی کــوتــاه و«دگـم»و«شعرگونه»                   نـــوائــی ازدل بــــریـــان نـــویــســم بـــه یـــاد آن هـمــه گـلـگـون کفـن ها                   زدرد مـــلــــت افــغــــان نـــویــستـم پــی دلــجــوئــی(فــضــل)و(عزیزی)                     بـــه چــشـمــان تــروگــریان نویسـم بــه(فـضـل)آن رحمت وفضل خداوند                     غــم گــردونه ای گــــردان نـویـسـم (عـــزیــزی) کـوکـب نـظــم دری را                      کنــم تــوصیــف بــی پـایــان نویسم بــه جــمـع اهــل دلـهــای پــریـشــان                  دمــی بـی پـا وسر حیران نـویـســم زخـــــونــاب دل (دهزاد) گویم زخــوی وخـوبـی یـاران نویسم