آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

به پرتو نادری

786
مـرا فـخـر وبـرخـاک افـغــان بـــود            کـه مـهــد دلـیـــران وشــیـــران بـــود
ولی سفله گان خفته اند  در چـمـن             نــدانـنــد وهـــرزه ســرایــنـــد ســخـن
ز( پـرتـو) شــنـیـدم که در انجــمـن            تـمـسـخـرنـمـود اســت بـه غـور کـهـن
فســـــــرده دل (مسـتـمـنـدی ) مــرا            نــبـــود اســــت غـــوری کـــه درد ورا
بـه خـنـجـراگـر مـیـزد او در جــگـر            بـــدادی و را مـوقــع بــــاری دگـــــــر
چـنـیـن پــور بـد زاد را کـــس نـزاد            بـه بـیـحـرمـتـی غـــور را کــرد یــــاد
نـبـودم کـه مـشــتی زدی بـرسـرش            نـشـانــدی بـه غصـــه دمـــی مـادرش
چــرا جنـس نـا جـنـس مـادر بـــزاد            کــه او نــام  نـیـکـان کـنـد زشــت یاد
خـجـسـتـه بـود نام شــاهـان غـــور           بـعــزت بــرفـتـنــد وتــا پـــای گـــــــور
غـمـی کـهنــه را تازه کـردنـد و نـو           یکی حــــرف دیگـــر ز ( اعلم) شـنـو
کـه ( پـرتو) نـمودی مگیـرش خــبر          بـچــنگـال مــرغ اسـت یـا سـمـی خـر
        
 
از الحاج محمد قاسم " اعلم "
25/11/1389
     چغچران