آرشیف

2014-12-5

الحاج عبدالشکور دهزاد

به ياد غور

 
اي صبا گر بگذري روزي به سوي ملك غور
يك سلامـي گو به خلق نيكـخوي ملك غور
 
مهد  تاريخ كهـن  را احـترام  از ما  رسان
مردم   با  همت  و با  آبروي  ملك غور
 
لحظــهء ز اوصاف والاي غيــاث الديـن بـگو
آن شهء والا نشان وصلح  جوي ملك غور
 
از علاوالدين غوري گوي و از شان و شكوه
زنده دل سلطان عــــالي نامجوي ملك غور
 
از منار جام  و تاريخــش  بگو يك  قصـه اي
اين بلورين بقعهء پررنگ وروي ملك غور
 
قطب منار آگـــــره خود شــــاهــــد تاريخ ما
در جهان سبز است باغ آرزوي ملك  غور
 
منظر چشت است يــادي از ابــرمــــردان ما
زان منور مردم   شايسته خوي  ملك غور
 
زنده نام  آن خواهر  ما  بود سـلطان راضـيه
ماه مـلك  آن  دخـتر آزرمجوي  مـلك غور
 
نوجوانان   عزيز غور  زحمــت   مـيكــشند
تا كه آب  رفته  باز آيد به جوي  ملك غور
 
اين  رسالت  از  نياكان  است  ميراث  شما
اي    دلاور بچه ء پر جستجوي  ملك  غور
 
حاميان اين وطن بودست  در عصر وزمان
رزمجويان  دلير  و  جنگجوي  ملك  غور
 
هند و تركستان و ايران  بود  زير خاتمش
در  جهان  آوازه  شد   نام نكوي ملك غور
 
 نو  جوانت  ميــكند  سير گلستانش    يقيــن
آب حيوان جو تو از جام وسبوي ملك غور
 
 هر چه گويم صد يكي باشد ز وصف تيوره
آن منور درهء  پر رنگ  و بوي ملك غور
 
شهر ها در چشم من بي روح و بي رونق بود
كي بود( دهزاد) بينم  بـــــام و كوي ملك غور