آرشیف

2014-12-31

الحاج استاد تاج محمد رنجديده

به وصف بصير احمد جان، قهرمان 12 مرتبه ي تكواندو I.T.F

بنام خالق عرش و ســـــــــــما وات
بود حافظ بمــــا از جلـــــــمه افات
محمد (ص) كز طفيلش شد جهان خلق
مشرح شد صفات او به ايـــــــــات
كنم آغاز زحرفم در مكــــــــــــــــرر
به وصف آل شنســـــب چند ابيات
غيور و با عدالت در مصـــــاف اند
ولي افسوس ، كه غافل گيـرد اموات
ز فرزندي كنم اظـــهار امـــــــروز
كه آورده جهان را در شـــــــكايات
فروتن عامل و هوشيار و صـــــابر
خليق و خوش سير چابك بحالات
بصير احمد جوان با شهــــامـــــــت
به تمرين ســـــپورت بنموده عادات
به جام آســــــيا او قهرمان اســـــت
خصوصاً بخــــــش تكواندو بكرات
بكشورها ســــــــفر كرده پـــــياپــي
بهر دفعــــــــه مدال آورده سوغات
بلند كرد پرچــــــم افغـــــــان بدونيا
ديگر بار كرد احيـــــــا نام غورات
مدال هاي طــــــــــــلا آورد دوازده
و نـــــــــــيز دو نقره آورده بهمات
بنازم ان پدر كوكرده تــــــــــــــعليم
به آن مادر كه شـيرش داده در ذات
به استادي كه وي را رهـــبري كرد
كنـــــم آمرزش او در مــــــــناجات
به غــــــــور و غوريان ديــن پرور
مبــــــــــارك باد گويم اين شجاعات
الـــــــــــــــــــهي قادرا پروردگارا
نگاه كن اين پسر را خود بحـكمات
جليلي وقديري و كــــــــــريمــــــــي
بده بررزق و روزي اش بـــركــات
بده عزت و را در جـــــــــمع خلقان
خودت مـحفوظ گردان از خسارات
بده عمر دراز و عزتـــــش بيـــــش
به اعـــــــــزاز كلام خويش و آيات
شهامت بيشر بخــــــــشا برايــــــش
بحق مـــــــــصطفي قاضي حاجات
نگر(رنجـــــــديده) برداد خــــــدائي
كجا با وصف گنجد اين حســـــابات
 
الحاج استاد تاج محمد "رنجديده" معلم ليسه كمنج