آرشیف

2015-4-20

مرزا احمد زاهد

به هــر ســو بـاز ده ها انفـــجـار می بینم

به هــر ســو بـاز ده ها انفـــجـار می بینم
به فیسبوک عکس تکرارازنتحار می بینم
چـــی بـــد کــرده ملت افغـــان بردیگـران
پیروجوان درغرقِ خون بسیـــار می بینم
بـه شــجاعت ســـربـازان افـغـان نـام دارد
ترا درمیــدانِ جنـگ همیش بیدار می بینم
بــه کس  تـن در نـدهـد این محا فظ وطن
سربریدن راکاری ازدشمن مکا رمی بینم
به انتــقامِ دنــدان شکن سربازهای میهن
مزدوراجنبی رادربیابان شرمُسار می بینم
مرد وزن افــغان همه بودند در سوگواری
31تن مسافرهزاره رامفقودالسیارمی بینم
به ظـالم ســرخم نکند همیــن نسـل جوان
شهیدان غرق خون را درنگرهار می بینم
پدرِگــریان،آغوش گرفته پســرِ زخمی را
این عمل را خود درمسلمان عار می بینم
دشمنان اســلام را به هـــرگوشــه ازدنیا
 به امیــد خدا "ج" نیست درپیکار می بینم

ارسالی از طرف میرزااحمد (زاهد)