آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

به هر نامی ترا کشتند

ترا ای هموطن در چارچوب واژه ها کشتـنـد                       به هرنامی ترا کشتند
زمانی آشـکـارا و گـهـی اندر خـفـا  کشتــنــد                       به هر نامی ترا کشتند
به نام این آن ورنگ وبوها وبه صد نیرنـگ
زبان گویش وفرهنگ
ترا انــدر حصار این همه تبعیض ها کشتـنـد                       به هر نامی ترا کشتند
ترا گفتـنـد گه القـاعــده بــر ضــد مــلـت هــا
نباشد حرف شان برجا
ترا با راکت وطیاره وبا بـــمــب هــا کشتـنـد                        به هرنامی ترا کشتند
به دشت وکوه وصحرا وبه دیها وبه باغستان
زمستان یا به تابستان
ترا با حیله ونیرنگ وصدها ماجــرا کشتــنــد                      به هرنامی ترا کشتند
ترا چون گوسفندی  سربریده خنده ها کردنــد
چه گویم من چها کردند
ترا درظلمت شب های بی نور وضیا کشتـنــد                      به هر نامی ترا کشتند
شده بازیچۀ دســـت اجـــانــب خـــانــۀ مـایـان
همین کاشانۀ مایان
کنون مارا به دست ما به چال وحیله ها کشتند                    به هرنامی ترا کشتند
خدا را،دخــتـر پاکـیــزه و بــا عـفــت افــغــان
مرو اندر پی اینان
ترا درحجلۀ بخـت تو با دســت حنــا کشتــنــد                      به هر نامی ترا کشتند
خدا را هموطن ،(دهزاد) میگوید مکش افغان
مکن بر حرف  این وآن
ترا این دشمنان از نسل ها تا نسل ها کشتند                      به هر نامی ترا کشتند