آرشیف

2014-12-31

عـبـیـد الله نـدیـــم

به منا سبت سالگـره شـهادت مرحـوم گل احمدغـفوری

وای و دردا  ! اصــل و نسـل شـیـر مــردان  رفــت رفــت
نـور چـشـــم  خـلـق عـا لــم مـر د  مـیـد ا ن  رفــت رفــت
 
کـــرده تـیـره مـا تـــم ا و هــمــچــو ابــر نــو  بـهـــــــــا ر
در فــرا قـــش چـشــــم یا را ن اشـکـبـا ران  رفــت رفــت
 
مـنـصـــب  اربــا ب دوران  پـیـــشــه و ا صـــل  تــو بـو د
حـیـف کا یــن مـرد هـنــر ور ز یـن دبـستـان رفــت ر فــت
 
عـمــر خـود را کـرده اسـت  چـون صــرف در  راه و طــن
شـد شـهـیـد را ه حق چون  جـرعـه نو شـان  رفــت رفــت
 
یـا ر  و  یـا ور  بـــود  دا یـــم بــر غـــر یــب  و بـیــنـــو ا
در فــر ا قــش آه  و افـغـــا ن  فــقـــیــر ا ن  رفــت رفــت
 
در سـخـا و ت  هـمـچـو حا تـــم کـسـب  کــرده  نام  نـیـک
ســـر ور  و  ســا لا ر مــــردان و سـخـیــا ن ر فـت ر فــت
 
از شـجـا عـت ســر کـشــا ن را کــرد ه بـود  زار و زبـون
هـــم به نـا م  نـیـک  در جـمــع  شـهــیــدان  رفــت رفــت
 
نـا م  نـیـکــش  زیــب  تا ریــخ  زمـا ن  گــــرد یـده  اسـت
خــود  ازیـن د ا ر فـنـآ چـون مــــرد مــیــد ان رفــت رفــت
 
خـا نــــدان  بـــس نـجـیــبـی  در قــفـــا یــش  بـــی  قـــرا ر
شـــد یـتـیــمـان  بــر مــزا رش اشـک ر یـزا ن رفــت رفــت
 
چــون گــرا مـی هــســت نا مــش نـزد هـــرپـیــر و جــو ا ن
ســو گــواران  در قــفـا یــش  بــس  هــزا ران رفــت رفــت
 
پـر چــم اقــوا م خـود را چـون  بـر ا فــرا شــت ا ز غــر ور
نـا م نـیـکــش کــر د  را هــش را چـــرا غــا ن رفــت رفــت
 
در سـیـــا ســــت  تـا نـهــا د  او   پـا ی  بــر  جــا ی  پـــد ر
از شـهــا مــت  بــر شــهــا د ت کــرد  پـیـمــان رفــت رفــت
 
 کــــو کــــب  ز آ زاده گا ن  غـــــو ر  بــــود  آن نیکــنـــا م
ا ز طــفــیـلــش آ سـمـا ن گــشــتـه چــرا غــان  رفــت رفــت
 
بـا غ  ا رمـــا ن  د لــیـــران  خــا لـــی  از جــــود  تــو شــــد
بی فـرو غ ا ســت  بـی حضـورش ایـن گـسـتا ن رفــت رفــت
 
نــــا  م  نــیــکـــت آ بــــر و عــــز ت  ا قـــو ا م  مــا ا ســـت
جــســـم  پـا کــت  از کـــنـا ر  مــا  شـتـــا بـا ن  رفــت رفــت
 
شــــا د  بـــا د   ار وا ح   یـــا را ن  شــهــــــیـــد را ه حــــق
کا نــد ریـن ره  هــمـچـو ا و حــقـا هــــز ا ران   رفــت رفــت
 
نـــا م حـا ج  عــبــــد ا لـغـــفــور خــا ن آن شـهــیـد با صـفــا
هــســـــت زنــده جـا و دان  بــا دوســتـــدا را ن  رفــت رفــت
 
ثـبـــت تـا ریــــخ ا ســـت  نــــا م  پـــور  آ ن  مــــرد بـــزر گ
هــمـچـو بـا ب مـهـــر بـان  چـون  جـان نثـا را ن رفــت رفــت
 
ا ی نــــد یــمـا نــظـــــم کـــر دی و صــــف ا ر بـا ب عـقـــو ل
و صــف شــان  در ذکــر ا یـن نـظــــم پـر یـشــان رفــت رفــت
 
 
عـبـیـد الله نـد یـــم
از ولسـوال دولـیـنه ولا یـت غـور حوت سال 1388