آرشیف

2015-12-28

داؤد عطایی قندهاری

به مناسبت 6 جدی تقدیم بــــه همهء مجاهدان قهرمان افغانستان!

به مناسبت 6 جدی- تقدیم به همهء مجاهدان قهرمان افغانستان!

{ مجاهدین افغان }

جز حق ، سخن نگفتند مجاهدین افغان 
جز ء راه حــق نر فتند مجاهدین افغان

دادند جان و سر را ، در راه حق و لیکن 
تسلیم کس نگشتند مجاهدین افغان

کردند جان خود را قـــربان جان مـــردم 
جز خون کفن نبستند مجاهدین افغان

الحاد ملک شرق را فرعون شهر غرب را 
در هم فرو شکستند مجاهدین افغان

دشمن بخود بلرزد از هول نام ایشان !! 
عـالم به نام گـــرفتند مجاهدین افغان 

چون تیشهء خلیل و همچون عصای موسا 
بس لات وبت شکستند مجاهدین افغان 

برجان خود خریدند بس تعنه ئ حریفان 
از نام هم گذ شتند مجاهدین افغان

ای بی خبر نزن باز صد تهمت و اتهام 
بالله که کج نرفتند مجاهدین افغان

بس تیر ودشنه بر جان، بس زخم از زبانها 
تن بر صلیب گشتند مجاهدین افغان

حاشا سخن چی گویی از زرق و برق دنیا 
پارسای خاک دشتند مجاهدین افغان

شمله چو رود سند و صدری ز کوه پامیر 
سرها چو اِیورستنند مجاهدین افغان 

مندیل بدر ماه و کمیس ز دشت و دریا 
کوه را به پای بستند مجاهدین افغان

مرگ را چی سخره کرده، جان رابه حق سپردند 
جاوید و زنده هستند مجاهدین افغان

آری شهید عشقند در اوج آسمان ها 
درعــرش و دربهشتند مجاهدین افغان

{ منتخب قصیدهء مجاهدین افغان- سروده داؤدعطایی،قندهاری- دفتر وطن }