آرشیف

2015-12-10

الحاج عبدالطیف مقصودی

به مناسبت فارغ التحصیلی ارجمندانم دکتر جمیله مقصودی و دکتر محمد مقصودی

شــکــر ایزد را که گشتــه بــارور
سومیـــن و چهـارمین نخل پـــدر

شکر شاکر را زیادت وعده هاست
این کلام حــضرت خیــرالوراست

نــونــهـــالان کـــه بعــد سـالــهـا
کسب تحصیل و قبول و رنجهـــا

آن جمیله دختری والا گـهـــــر
گــل محمـد نور چشمــان پــــدر

هــر دو فــرزند رشــید نیکـنـــام
کرده اند باهم پزشکی را تمـــام

هرکه را عزم و توکل با خداسـت
آن توکل باعــث توفیق هاســـت

مشکلات هجرت و دور از وطن
نیست در تصمیم قاطع راهزن

بــر جوانــان وطــن دارم پـیــام
بهر کسب ومعرفت سازند قیام

هرکه علم و معرفت را پاس داشت
پرچمی توفیق بر بامی فراشـت

به مناسبت فارغ التحصیلی ارجمندانم دکتر جمیله مقصودی و دکتر محمد مقصودی همزمان از دانشگاه پزشکی بوگامولتس اکراین در تاریخ 26 ژون 2014
از طرف پــدر