آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

به مناسبت ششمين سالروز ايجاد وبسايت “جام غور”

روز پنجم اکتبر ۱۳۹۰ وبسايت انترنيتی "جام غور" شش ساله شد. آغاز بکار اين رسانه نيازی بود جدی و آرزوی بود که آنرا سالها مردم ولايت غور در سر می پروريدند. در حقيقت برای اولين بار غوريها توانستند در محيط انترنيت بنام شان رسانه يی داشته باشند که بتواند نوشته ها، تقاضاها، مشکلات، دردها و اعتراضات برحق شانرا انعکاس دهد و قلم  و دانش را بجای اسلحه و جهل برگزيند. خوشبختانه "جام غور" در کوتاه مدت توانست راه به دل خواننده گان باز کند، علاقمندان زيادی را جلب نمايد و   به حيث يک ويبسايت مطرح و آزاد به شهرت برسد.
يکی از خصوصيات نيک اين وبسايت،  ايجاد تحرک و تشويق جوانان تازه کار و پرورش استعدادهای آنها، رسانيدن معلومات  تازه به خواننده گان و منعکس ساختن شکايات و صدای دادخواهی مردم  از  بی توجهی ها، بيعدالتی ها و قانون شکنی هاست. خصوصيت مهم ديگر آن نشر بيطرفانه و بدون تأخير مطالب است.  خلاصه هر نويسنده، هر اديب و شاعر، هر هنرمند، هر معلومات دهنده، هر نظر دهنده و هر ژورنالست و خبرنگار  ميتواند اثر ارسالی اش را بدون معطلی در سايت مطالعه نمايد.
موجوديت ذخيرۀ آثار تاريخی، جغرافيائی، علمی و دينی دراين سايت، فرصت خوبی را برای نويسنده گان بخاطر استفاده از مأخذ دران ميسر ساخته است.
هرگاه صلاحيتی برای ارزيابی از کار اين سايت داده شود، به يقين که  نتيجه گيری آن حاکی از قوت ها و برتری های فراوانی خواهد بود که کمتر  رسانۀ  محلی تا کنون به آن دست يازيده باشد.
در حاليکه بهترين شادباش های خويش را به مناسبت سال روز  ايجاد اين وبسايت دوست داشتنی به مؤسسان و علاقمندان  آن تقديم ميکنم، برای مدير مسؤول آن محترم عبدالقادر علم (جوان دانا، با استعداد و با انرژی)، از درگاه پروردگار توانا، مؤفقيت های روز افزون استد عا مينمايم.
بگذار پا بپای پيشرفت و مدنيت جهانی، سايت انترنيتی غور نيز انکشاف يابد و به اوج ترقی و کمال برسد و جهانگير شود!
 
فگارزاده
شهرکابل، ۱۳ميزان ۱۳۹۰