آرشیف

2019-3-16

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

به مناسبت شب چهلم مرد عرصه‌های سیاسی – نظامی

 

به مناسبت شب چهلم مرد عرصه‌های سیاسی - نظامی

 
تسلیت عمیقم را نسبت وفات این مرد قوی که از اوج غرور و عزت سر به کف خاک نهاد، به خانواده ‌های محترم ملک‌زاده‌ها و اعلم‌ ها چه در بیرون و چه در درون کشور عرض می‌نمایم و سعادت وسلامتی این دو خانواده‌ی محترم را از خداوندگار عالم و آدم آرزو می‌نمایم:
این مرد از دوچیز حراس نداشت، نخست: در کار زار انتخاباتی بلندترین رای در غور از آنش بود. دوم در جبهات نبرد با مخالفینش همواره پرچم موفقیت را به دوش می‌کشید. خیلی متاسف آنیم که این مرد چهل شب می‌شود که با خاک هم‌آغوش است. شب چهلم این مرد را به گونه‌ی که از طریق نوشته‌ی جناب اعلم خواندیم، شب چهلم را از همه غوری‌ها، نزدیکانش امیدواریم با خیرات و نذرات تجلیل به عمل آورند و از بارگاه خداوندگار آرزو نمایند تا جایگاه این مرد قوی در عرصه‌های سیاسی- نظامی خالی باقی نماند و برای متوفا بهشت برین استدعا می‌دارم.

ح یعقوبیان فیروزکوهی