آرشیف

2015-2-6

آذرخش قشلاق

به مناسبت سلگرد آنش زدن شمالی بــــــــــــه دست طالبان

پوز بسته ها، در شب های شمالی خطری که باید جدی گرفته شود
در حالی که نه سال از آتش زدن شمالی به دست طالبان می گذرد، عمال شب گرد آنها که به پوز بسته ها مشهور شده اند، در بخشی از مناطق شمال کابل ظهور کرده اند. پوز بسته ها شبانه با پوز بسته مسله در کوچه ها گشت و گذار دارند و در واقع آن هسته های مخفی طالبان درشمال گابل ا ست.
نه سال پیش از امروز در ماه اسد، در حالی باغ و ده و روستاهای خالی شمالی خاموشانه در زیر سلطه امارت شب و شب رایان شب ها و روز های سیاه تر از شب را می سپری می کرد،  دستان  آلوده به خون طالبان جنایت کار و عمال پاکستانی شان با آتش و بم و اره به کار افتادند ودر مدت کوتاهی نه تنها شمالی را به برهوت وحشت و هول مبدل کردند، بل سبز بنان  آنرا بریدند،  تاکستان هارا در معرض بی آبی و خشک لبی قرار داند، کاریز هارا با بم منفجر وو کور کردند، و خانه های گلین باشنده گان آزاده آنرا سوختند و دود آنرا به آسمان بلند کردند.
از دور دست ها تا هفته های متوالی دود سیاهی ناشی از این آتش سوزی به آسمان بلند بود و سیاهی آن بر جبین فقتنه انگیز عاملان این جنایت هولناک می نشست و چون نفرینی ابدی باقی می ماند.
کابلی ها همبخاطر دارندکه چگونه طالبان سیه دل و سیه رای روزانه صد ها تن از داخل شهر کابل بیگار می بردند تا روند بخاک افگندن ایستاده های سبز قامت شمالی را تسریع سازند تا این منطقه سر سبز و پر باغ و تاکستان را به ویرانه های وحشتنک مبدل سازند.
در این حال باشنده گان آواره این سرزمین درو از خانه و باع < ابادری های شان یا در صفوف مقاومت بر ضد طالبان می جنگیدند ویا هم در دور دست ها در کمپ های اجباری طالبان شب ها و روز های تلخی را به سر می بردند.
اکنون در حالی که دستان زحمتکشان این مناطق دوباره رونق گپذشته را آرام آرام به مناطق شان برگشتانده اند، اما دربرخی  از این  مناطق عمال سیه دل طالبان ومهره های مذور شان دست بکار شده اند تا به این مناطق نفوذ کنند.
این پوز بسته های شب گرد، می خواهند نه تنها به منطقه هول و وحشت گذشته را بر گردانند، بل مب خواهند آرام آرام کابل را از شمال در محاصره خود بکشندواین کار هرچند آغازی تیره و وحشت بار است ولی می تواند هشدار دهند باشد.
باشنده گان شمال  کابل باید از همین اکنون خطر را در مناطق شان جدی بگیرند. این آغزا کار است. مردم باید علاج این واقعه را از همین اکنون بکنند تا دیر نشده باشد.
دقیقاً پوزبست ها می خواهند تا نفوذ طالبان را در این مناطق دوباره احیا کنند. این یک خطر وهشدار جدی ا ست.
مسئولان امنیتی کشور باید از همین اکنون دست بکار شوند . در مناطق دیگر نیز طالبان نفوذ خود را با شب گردی های عمال پوز بسته شان آغاز کرده بودند.
برای جلوگیری از این کار بایداز همین اکنون به کمک مردمان نیک اندیش و صالح این  مناطق دست بکار شد و نگذاشت که سرچشمه چنان لبریز از تجمع آبهای گل آلود ویرانگری شود که بعد چون سیلابی ویرانگر همه جارا فرا بگیرد.
بکمک نیرو های امنیتی با اجرای عملیات ها باید این مناطق را از موجودیت پوز بسته ها تصفیه کرد. ورنه زود است که بار دیگر دستان سیاه طالبان آبادی های این شمالی  دوباره در کام آتش جنگ و بد امنی بسوزد و ویران شود.
باشنده گان آزاده این این مناطق باید بیاد داشته باشند که از همان سوراخ دوبار مار گزیده نشوند.