آرشیف

2014-12-11

غلام صدیق صابر

به مناسبت روز زن

گـــــــر بــبــیـنی هـــمــــــت والای زن
می طـراود خوشی از ســیمـــای زن

اولا اطــــفـــــال آمـــــــوزنــــــد کـلام
اززبـــان شـ‌ـیــریــن وگــویــــای زن

کارگـــر بـوده بــه رشـــد مـــاهـمـیــش
هـوش وگـوش وبـینش وچشمهای زن

سوق دهد طفـل خــویـش راســوی علم
تاکـه بـاشــد نــور ی در دلـهـای زن

هـرکـه رسیــد در جــهان بـه اوج عـلم
بهــره دیــد از سعــی بی همتـای زن

عــالــم وفـــرزانــه درروی زمــیــــن
پـــروریــــده آغـــوش زیـــبـــای زن

مــانـکـردیـم گـاهــی یـــاد از کــود کی
خـواب خــوش از لــولــو و للای زن

کـار کـشـور را کـنـد هــمــدوش مــر د
قـــلــم و بـــــازوی تــــــوانـــــای زن

درد هـــا وزخـــم مـــردان را دواســت
سیـرت نــیــکـو وخصــلت هــای زن

یــــار مـــردان دایــــمــا زن هـــابـــود
نـــازم آن خــــوبــی وتـــــــولای زن

مـهـروشـفــقــت رازنــان دارنـــد زیــاد
شـیــفــتــه بــایــد بــود در وفــای زن

هــرچـه هـستـیم هــرچـه داریـم ازهـنـر
دستـــیــاربـــرمــا بـــوده دعــای زن

مـــرد دارد افـتـخـار بـــر کار وشغـــل
طــعـنــه آرد گاهــــی بــربـــالای زن

این چه بی قـدریست که مردان میکنـند
چشـم می پوشــنـد زخـوبی هـــای زن

زن دوحـــرف اولـــی اززنــد گـــیست
زیــب دارد زند ه گـی هــمـرا ی زن

اعـتــصامی شــاعــر معـــروف قـــرن
کــرد روشـن در جـهـان فـهـمـای زن

رابـعــه ومـحـجــوبــه امـــثــال شـــــان
صــدهـــزاران هــسـت در دنـیـای زن

صــد مــلالی در نـبـرد بــا دشــمـنـــان
خـــاک ریــخــتــند بــرسر اعــدای زن

راضــیه سلــطان ومــشعـــلدار عــلـــم
شـهــره ســاخــته هــوش وتـوانای زن

در جـهـــان تـجــلـیـل گـــردد روز زن
تــانـمـایــنــد قـــــدر از کـارهــای زن

خـواسـت صابــر ازخـدا باشد مـدام
حرف صلح وخوشی بـرلب های زن