آرشیف

2015-1-9

atabesh

به مـــن بگوئید که مسلمانان بـــه کجا هستند؟

برادران عزیز!نباید کارشما درین سرزمین فقط کارکردن وخوردن باشد این کارهاراهمه مردم جهان انجام میدهند ،هندوهای همسایه ما بهترازشما راانجام میدهند بیشتر ازحدنیازوضرورت خودبه وکاسبی غذاولباس توجه نکنیدوبقیه وقت گرانبهای خود رادرراه هد ف ومقصداصلی خود که همانا اسلام است به کارببرید جایگاه تان رابشناسید والگویی رابرای زندگی به آنهاپیشنهاد کنید آذان برسردهید تاعقل وفکرآنهارا تکان دهد  نمازرابرپادارید تابصیرت پیداکنید درزندگی خود میانه روباشید تاآنها میزان افراط، اسراف ،ریخت وپاش خودرا باچشم خودببینند.
ای مسلمانان دین دوست  دلهای خودرابوسیله امورروحی وبا قدرت ایمان ویقین شارژکنید،تاهنگام نشستن درکنارشمااحساس نیرووقدرت جدیدی به آنها بدهد ای کاش ! که اینجا انسانهای دین دوست ودین پروری وجودمی داشت که این سرگشتگان سرگردان راکه اززندگی خود متنفروبیزاراندو   حتی می خواهند لباسهایشان راازتن خوددرآورند وازشهرودیارخودفرار  کنند ،زیرپروبال خودبگیرندوآنها راتحت رعایت وعنایت خود قراربدهند دست آنها رابگیرندوبه آنها بګویند [دلها به یاد خداوند(ج)آرام می شود  ] و جزمسلمانان دیگرکس به تبلیغ این رسالت نمی پردازد ولی به من بگویید که مسلمانان به کجا هستند؟مسلمانانی که  آمریکایها وکارخانه های آنها رازق وروزی رسان خود میدانند چگونه میتوانند که آمریکایها را به  توحید پاک وخالص دعوت نمایند وآنها رابه یگانگی خداونددرعبودیت و  عبادت فرابخوانند وچگونه میتتوانند به آنها بگویند که تنهاالله(ج) رازق وروزی رسان حقیقی است وبس.
برادران وخواهران عزیز! دلهای خود رادرمرحله اول با ایمان آباد نمایید شوروحرارتی که دراثردودکارخانه ها ازدست داده اید دوباره به قلب خود بازګردانید وبعدازآن آمریکایها را به دین فطرت که همانا دین اسلام است  فرابخوانید چراکه تنها اسلام دین فطرت است حدیث شریف[ما من مولود الا یولدعلی الفطرت فابواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه] ترجمه: تمام نوز ادها برفطرت پاک ومعصوم به دنیا می آیندواین پدرها ومادرهای آنها هستند  که  آنها ر ابه  مسلک  یهودیت، نصرانیت، ومجوسیت     درمی آورندخداوند (ج)فطرت را به صورت یک لوح پاک وصاف  که چیزی برآن نوشته نشده است قرارداده است لذاانسان فطرتأ صالح،     نیکوکار وشایسته است خیروصلاح رادوست دارد وازشروبدی متنفروبیزاراست.
هرګاه به حال خودگذاشته شود درنتیجه وحی فطری ودرونی     خودبه رای راست ودرست می رود پس باید پیش ازین حقایق آگاهی پیداکنید وآنراباعقل  وقلب دریابید پس آنها رابه آمریکایها برسانید چراکه شما امت دعوت،رسالت وهدف هستید.
 
عبدالحی (تابش)
دانشجوی سال اول دانشکده شرعیات دانشگاه ننگرهار