آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

به مدهوش فقید خفته در خاک

به  ا صـحـا ب وفـا  مـن  جـا ن  فــرســتــم
به  نــا م  نـــا مـــی  ا نســـا ن  فـر ســـتــم  

 

به مـد هــو ش  فـقـیــد  خـفـتـه  د ر خــاک
درود  بیــکــــــران  هـــر آ ن  فــرســــتــم

 

مـرا  قـرآ ن  چــراغ  و د یـن  را ه  هـسـت 
ضــرورت  نـیســـت   نا  ا نسان پــرســتــم

 

بســی  مــرهـــون  ز فـضــل  کــرد گا ر م
کـه  قــا نـع  کـــرده  ا ز  روز ا لـســـتـــم 

 

  صـد ا قـت پیـشـه  کـرد م  در هـمه عــمــر
 هـــمـــی  بـا  مــرد م  قـا نــع  نـشــسـتـــم  

 

ز د ســـت  نا تــوان  مـمــنـــون  ا ز آ نـــم
 که  ا ز کـمـز وری ا ش  کـس را نـخـسـتــم

 

 وطــن  ویـــرا نه  و مـلــت  پــریــــشـــا ن
 بـسـی آ زرده   زان   د نــیــا  پــــرســتـــم

 

 به صـد هـا  محـضــر و محـفـل به مـنـطــق
 ســر و مـغــز خــرا ن  خـــر  شــکـســتــم

 

  ا مـیــد م  هــسـت  روزی  ا هـــل  د ا نــش
 رهـا نــنــد  مـلــت   بــی  سـر پــر ســـتـــم

 

   به  یـا را ن  عــــز یـــز  و جـا ن  نــثـــا رم  
   د عـا یـی  خیـر  حــــرز جـا ن   فــرســـتــم

استاد فضل الحق فضل
چغچـران – دیار فیـروز کـوه  میـزان0 139 هـجـری شـمـسی 
 ا یـن یـا د نا مـه به منا سـبـت  دو میـن سـا لــروز پدرد حیات  کردن  جناب  محـترم استا د گل احـمـد مـد هـوش سروده شده است که عمـر گران بهایش را صرف تدریس و تعلیم نونهالان معارف کرد و هـرگز قا مـــت والایش زیر بار منـت  دونان خـمـیـده  نشــد  و صفات عا لیه ُ انسانی و ملکات فاضله  ونام نیک را کسب نمود.