آرشیف

2018-3-5

mazizi

به مدعیان دروغین حقوق بشر ؟!
 

آنهــا کــه از حقوق بشر بیش دم زنند

خود بیشتربه فرق بشر توپ وبم زننـد

 

با این شعار کاذب خود  در همه جهــان

بر عقل وهوش  نوع  بشر ریشخند زنند

 

بر واژه های حریت و حق مرد وزن

بی پرده آشکار برآن  لوث وگند زنند

 

برمنبع حیـــات بشر  زآب ونان وجـــا

در هر کجا بروی زمین زهر وسم زنند

 

از بهر نفت ومعدنِ الماس ویا طــلا

سر های بیشمار به تیـغ ستـــم زننـد

 

گر گربه وسگی بشود کشته زین کسان

با انتقـام خــویش ، جهان را بهم زننـــد

 

با قتل عام  مردم بُرما ومصــــروشام

آتش بباغ  خــرمن عمــر  امــم زنــند

 

بر سوریه وغــــوطۀ شرقی بکـــن نظر

گوشت زنان و طفل و جوان را بهم زنـد

 

خون وجود و گوشت تن طفل ومر وزن

چون لقمــۀ لـــذیذ به بطـن وشکم زننـــد

 

بر جمجمه وکلۀ خلق عـــراق  وشام

با چکمه های ظلم  وشناعت  قدم زنند

 

بر سبزوارولـــوگر وهلمنــد  قنـــدهـــار

یا هر کجای این وطن از پیچ وخم زنند

 

بر آنچه دشمنان بشر هـــــر کجــــا کنند

هر گز نه بر دهان سخن از بیش وکم زنند

 

ساز خــوشی بمیهن خود پنجـه میکنند

بر ملک مسلمین همه شیپـورغـم زننـد

 

با زور وظلم وکشتن واشغال هر کجــا

خواهند که سر نوشت بشررا رقم زننـد

درمان درد مُلک  مخواه از ستمگــران !

یا زان کسان که سجــده به پول وصنم زنند

 

از جانوران وحش دو پا الحذر«عزیز »!

هر چند که از حقــوق بشر،بیش دم زننـد

پایان

****************

محمد عزیز (عزیزی)

ساعت 17:45

یکشنبه  دوم قوس سال 1394

22-11-2015برابر به :