آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

به متولیانی خانه مولانا

 

 

حفظ ارزشهای فر هنگی با آنکه رسا لت همه افراد جا معه است ولی بار مسئو لیت ان بشتر بدوش رو شنفکران است

او لا آن‌ها خود ایجاد گر ارزشهای فرهنگی اند انرا رشد مید هند غنی می بخشند ثا نیا چون رهبری جا مغه بدست این قشر است برای بقای فر هنک که جزئ عمده جا معه میبا شد با ید تلا ش نما یندمتلا شی شدن سا ختار فرهنگی جا معه ما از گذشته نزدیک به اینطرف وظایف روشنفکران ما را  بیشتر سا خته با آنکه ما در شرایظ نا گوار روحی در دیار هجرت بسر می‌بریم اما حکم قا نون بقا این

است که در تلاش برای دوام هو یت فر هنگی خود کوشا باشیم تشکل سا ختار ها ی فر هنگی بدین گو نه جوا نه های آرزو مندی بقای فر هنگی را تقو یت می‌بخشد و دو نتیجه از آن حا صل می‌شود از یکطرف متضمن دوام هویت فر هنگی ما میبا شد از طرف دیگر ز مینه شنا خت داشته های علمی فر هنگی ما را در چهان بیرو نی میسر میگر دا ند ارزومندم که در دوام ورشد این خا نه معنو یت که پا یه های اساسی انرا تلاش فدا کاری وعشق تشکیل میدهد هم وطنا نم موفق بوده وشا هد آن باشیم که نخبه گا نی چون ما نند مو لا نا سر آمد روز گا ر خود شوند

 

مو لوی هستی ز اینجا ریشه‌دار

داد ه ای بر خلق ما بس افتخار

مام ما اینجا اگر ویران بود

روح ما از عشق تو شا دان بود

در جهان دا نند او صا ف ترا

تو ستی اسطورهای از اریا

هر کجا از عشق و ارا دیست بیان

می‌شود پندار تو ورد زبان

خا نه ات در اوج افکار بشر

وحدت و سعت برا یش با م ودر

سا کنا نش پیشر وان کارزار

خا دما نش زا دگان هر دیار

زا یرینش پاک بازند در سرشت

حا فظانی نیک خواهی در کنشت

خوش ترنم چلوه های روح تست

ایت افسا نه ای خود بوی تست

راه رسمت را ز نو دارند ساز

زانکه کردی تو بحکمت کشف راز

داده‌ها یت را یت وا لای تست

از خرد او رویش دیر پای تست

حا لها دارند حکا یت از نی ات

قر نها بگذ شت نوا زند از پی ات

در شناخت این جهان از اگها ن

بو ده ای پیشرو تری در کا روان

از تضاد این جهان گفتی سخن

وخد تش خوا ندی بمثل جان وتن

از حیات و دور بی پا یان او

کر دی بر خلق در زما نت باز گو

گنج اندیشه بما بگذاشتی

عشق انسا نرا بدلها کا شتی

وسعتی دادی جهان فکر را

خلق کردی ایده‌های بکررا

-شهره عا لم بود افکار تو

نقش زیبای زمان پندار تو

از قرون و دوره ها بگذشته است

در نهاد این بشر ا میخته است

خوش بود آنجا که بر نام تو باد

خوش بود آن می که از جام تو باد

جنوری 2010