آرشیف

2015-1-5

mhadad

به ما چه از زبان تیم کرزی

جهالت در وطن باشد ،بما چه
حاکمان قبر کن باشد ،بما چه
اگرآن باغ که جای ما دراونیست
پر از زاغ وزغن باشد ،بما چه
گذشت دَور میوه چیدن هایمان
کنون آنجا لجن باشد ،بما چه
درآن دیگی که آشش را نخوریم
همیشه چیز.. وگن باشد بما چه
چه فریاد یتیم در کوچه هایش
ویا رقص و اتن باشد ،بما چه
خراب آباد ،ویرانه،  ویا او
گلستان وچمن باشد، بما چه
میان عین وغین هرشب وهرروز
یخن گیر و بزن باشد ،بما چه
زکابینه خبر نیست تابه اکنون
به اشرف سؤ ذن باشد ،بما چه
«ورور» هارا خدا حفظش نماید

مابقی بی کفن باشد ، بما چه

 مسعود حداد
3 جنوری 2015