آرشیف

2014-12-30

فرید شیرزی

“به غـــــورات” به جام و ساغرش بین

به غورات بین به جام و ساغرش بین
به مهرویان شـیرین پیکرش بین

کمـــــــنج و غوک را می کن تماشا
به یاران عزیزو دلبــــــــــرش بین

بــجولان گاه عشــق و اســـپ تازی
سپاه و افــــــسران و لشکرش بین

ادیبانش ســـــخن ســـــــنج و تــوانا
به هر یک از فروغ دفـــــترش بین

قـــدم بـگذار به صحن وبوستانــش
گــــــل و گلدسته گان پرپر بین

نشــــــین با صحبت پیرو جــوانان
همـــــه افراد نیـــــکو پرورش بین

بــــــباغستان حــــسن د لبران رو
بــه زیــب و زینت و بازیورش بین

به خلق نیـــــــــــکوو اخلاق زیبا
همـــــه یاران زیبـــــــا منظرش بین

بـه بزم جملگی شــب کن صباحی
به عشــــق و شوکت دانشورش بین

بـــــــــــگیر بـهره زهریک میـتوانی
بــــه نـقد لفظ شیرو شـکرش بین