آرشیف

2014-11-22

منیژه سلیمی

به طفل غنوده در خاک

 ای طفل هم صدا !  

ای همدل عزیز !
تاکی غمین و زار ؟
تاچند بی کس و بی مادر و پدر؟
تاکی به گیر و دار عجل دست و پاکنی ؟
دستت بده به من ،
  دستم بگیر تو ،
یکجا دعا کنیم !
-:-  -:-  -:-
ای طفل همصدا !                              ای طفل هم صدا !
ای همدل عزیز !                               ای همدل عزیز ! ،
بکشای دیده ات ،                              همتای عمرمن ،
بنگر به این جهان ،                            نوحه مکن دیگر ،
سرمیکشد افق ،                               اشک تو اشک نیست ،
روشن شود زمین ،                           خون وجود ماست ،
تو نیز آرمی ،                                   سر را بکن بلند ،
آنگاه صدای تو ،                               دستت بده بمن ،
آهنگ زشت نیست ،                           دستم بگیر تو ،
موج ترانه هاست ،                             یکجا دعا کنیم ،
دستت بده بمن ،                                 نابود باد جنگ
دستم بگیر تو ،                                 مردود باد رنگ ،
یکجا دعاکنیم!                                   فرخنده باد صلح !
-:-  -:-  -:-