آرشیف

2015-10-13

عصمت الله راغب

به سخاوتمندی جوان قندهاری سلام!

به سخاوتمندی جوان قندهاری سلام!

نامش حکمت الله است تخلص اش شادمن از باشنده گان بومی قندهار است. این جوان که هم صورت دارد وهم سیرت، تا هنوز برای شش صد بیجا شده ی قندوزی در بهترین نقطه ی شهر کابل یعنی شهر نو خانه به کرایه گرفته وبرای آنها غذا ومواد خوراکی تهیه کرده است.
شادمن می گوید که برای یک هزار و هشتصد شهروند بیجاشده قندوز خانه کرایه می گیرد و از آنهای که مال و اموال و زنده گی  شان طعمه ی جنگ متجاوزین شده هیج چیزی را دریغ نخواهد کرد، این جوان دیگر نامش جاویدان ومحبتش در قلوب ملت زنده خواهد ماند.
شادمن دیگر برای هر فامیل فرزندی واقعی است، همه گان آنرا دوست می دارند، سخاوت به موقع این جوان که در جودمندی دست تولای دارد، تبارز دهنده ی تصویر واقعی  از زنده گی یک انسان است، انسانی که در بین صدها تاجر دیگر الگوی از مردانگی قرار گرفت، با سرمایه اش خود را قهرمان آدمیت ساخت و نشان داد که تجمع سرمایه بدون حس انسان دوستی مفهوم یک زنده گی انسانی را متبلور ساخته نمی تواند.
  اگر واقعاً معنای زنده گی همین است که شادمن آنرا اختیار کرده است؛ پس خواهش ما این است که  تمام سرمایه داران کشور هم  از رهبران که قارون عصر خودشان اند و هم از سایر تجاران عزیز دیگر که در شرایط موجود چیزی از دستشان پوره است فقط یک روز با حس انسان دوستی زنده گی کنند و حد اقل از حرص شیطانی شان کم کرده؛ دست گیر آن برادران قندوزی شوند که فامیل هایشان از بی جایی وبی سرپنایی در بین سرک سرکوتل خیرخانه شب می گذرانند.
من با دست خالی، پس از حادثه قندوز هر لحظه خودم را در جای یک قندوزی آواره ی تصور می کنم، که تمام داشته هایش که با آنها عشق داشت و با تمام ناز و نعمت زنده گی سیر می کرد، از وزش تندباد حوادث وبیکاره گی معیوبین ارگ، به کام روسپی صفتان دهر رفت واکنون در یک دنیا یاس ونا امیدی که دیگر بودنش را ضایعه بیش نمی داند در شهرهای همسایه به قندوز و کابل سرگردان می گردد. اما من بحیث یک انسان که تنها حس انسان دوستی نسبت به همشهریانم دارم وهیج نوع کمکی مالی از دستم بحق برادران قندوزی پوره نیست بخودم افسوس می خورم زیرا گفته اند آدم های بی پول کمتر خیرشان به دیگران می رسد.
بازهم شادمن را شادتر میخواهم، عمرش را طولانی وعزتش را پایدار تمنا می کنم. خداوند تمام آرزهایش را برآورده بسازد و بیشتر از این جرئت سخاوتمندی را که نشانی مردانگی است، برایش ارزانی بدارد. آمین آمین آمین.

جوان مردی سعادت را دلیل است
زهرکس این صفت ناید بخیل است

امیدوارم همه تان جوانمرد باشید.
20/7/94