آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

به سایت محترم و همه دنیایی جام غور !

 

امیدوارم سلامتی و موفقیت در بین همه این کشمکش های روزگار به کام جام مان باشد.امیدوارم این دو بیتی را که گوینده اش نمیتواند بگوید که من شاعر هستم که واقعا شاعر است، اما خیلی خجالتی بخاطریکه دیگران از دست اش نه ربایند من دانم و سایت جام که این مال کیست :

گر به دولت برسی مست نگردی مردی 
گر به ذلت برسی پست نگردی مردی

اهل عالم همه بازیچه دست هوسند 
گرتو بازیچه این دست نگردی مردی

 

به امید آنکه روز آن فرا رسد که گوینده این دوبیتی نقاب از رخ بیرون کشد که من هستم ، من هستم رستم داستان ، منم سام نریمان ، نترسم ز فلان ببرو فلان گبر بیابان ، منم رستم دستان . 

تشکر از سایت همگانی و همه دنیایی جام غورمان که نشر همی فرمایند.