آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

به ساغر آو فیض روی قــدسی

به ساغرآوفیض روی قدسی
بجوازچشمه ساران زلالش

همان گونه که از نام این ناحیت زیبای ازغور پیداست ساغرنام بلند وپرآوازه خیلی متاسفم که از دیدفرهنگ من نه آنم که بتوانم ساغررا به معرفی گیرم اجازت فرمایندتا چشم دیدم رابنگارم.
آری به ساغر وطبیعت زیباش همه زیبای هارا,یدقدرت اوارزانی نموده است. نام های دهکده های ساغر اینگونه اند: ده تاج الدین, ده کنانه, ده ژرف, ده شیر, ده آخری وده های دیگر…
رسم ورواج ها دراکثرمناطق غورمشابه هم اند,تنها چیزیکه ساغررا نسبت به دیگرجاه های غورمتمایزمیسازدهمانا لهجه شیرین آن دیارنازنین است.بزرگران ساغربعدازختم روزکاری همه وسایل شانرادرمحل کارباقی میگذارند,باغداران نیزچنین کاری رامیکنند. درباغهای ساغرمن هرگزباغبان کمر بسته محافظ وسگ محافظ را ندیدام. مردمان ساغرخوب مهربان وآدم نوازاندساغرخیلی نیکوبامحبت است که همه شهروندان غورویژه کارگردانان محترم ویپسایت جام بیشترآگاهانند.من تنها چشم دیدم را چندی پیش که به ساغررفته بودم دارم به قدم های والی جدید مان که بدین تازه گی ها از ساغردیدن فرمودند وبه استقبال گرم بی سابقه مردمان خوب ساغرمواجه شده اند.من خواسته ام تاچشم دیدم را از ساغر به افتخار والی غور بنگارم: درمرکز ساغرمحوطه را بنام مکتب ندیدم که ازطرف والیان خود کامه دیروزبه افتخار قدسیت اقر…آباد شده باشد ندیدم. این بدان معنی نیست ساغریان عزیزطرفداران مدرسه ومکتب نیستند ساغرخوبترین,بادانشترین آموزگاران مسلکی راباخوددارد. دخترپسران ساغر در سایه های باغها درفضای بازاندرزمین نمناک دارند سبق فراهمی گیرند!!!
از عمومحترم مان علی خان پرسیدم چراتعمیرمکتب…فرمودن برادرزاده به زخم های دلمان نمک پاش مده که ماکس را نداریم که مشکلات مانرا پیش حضور مقامات قومی کشورحالی نماید…
آری والی جدید مان بدین تازه گی ها ازهوا بوسیله چرخبال های پی آرتی غوربه ساغر سفر فرمودن وبه استقبال سفرآقا هیواد والی جدیدغورمن خواستم که درددل ساغریان مهربان را به جامم بنگارم تاتوانسته باشم گوشه ازدردهای دل عموعلیخان را مطرح کرده باشم.
                               
مژده ای ساغرکه مسیحا نفس میاید
که زانفاس خوشش بوی آبادانی میاید