آرشیف

2018-5-3

mazizi

به جواب گستاخی « نجیب بارور » شاعر جوانیکه بر ساحت حرم کعبه گستاخی نموده بود

البته باید اذعان کنم خیانت سران کشور های عربی از حرمت کعبه و جایگاه معظم بیت الله الحرم نمی کاهد وباید پاس ادب را در برابر قرآن – وحرمت کعبه وحج بعنوان فریضۀ الهی مد نظر داشت.

ای آنکه از غرور وجهالت سرآمدی
توهین کنی ببارگاه خداوند سرمدی
 
اندر حریم کعبه ودین سخت تا ختی
خود نقد دین وحرمت اخلاق باختی
 
کعبه مقام وسمبول توحید وراه حق
تو از اصول دین نگرفتی مگر سبق
 
آدم بحکم خالق خود این بنا بساخت
اولاد را به حــرمت آن آشنا بساخت
 
کعبه است جایگاه براهیم بت شکن
نه خانه ای زملحد وهندو وبرهمن
 
آن خانه مال شخصی یک قوم ویک زبان
هر گـــز نبوده است به ادوار ویا زمان
 
آنــجا نه آشیانه به هر جغد ویا عسس
آنجه نه لانه ایست به زنبور ویا مگس
 
زانجا چراغ نور وصفا پرتو افگن است
بر عالمی که تیره وتاریک وگلخن است
 
دین خدا ز تهمـــت شیطان منزه است
ازظلم وجورحاکم و سلطان منزه است
 
این کعبه سجده گاه همه اهل دین بود
این مرکز طواف همه مومنین بود
 
این کعبه قطب ومحور هرقوم وامت است
بر مسلمین کل جهان رمز وحدت است
 
سر را تو بر سجود درۀ کعبه میکذار
تا درهمه جهان بشوی نیک ورستگار
 
قوم وزبان به دین خــــدا امتیاز نیست
از رنگ پوست هیچکسی سرفراز نیست
 
در دین حق ، فرق عرب نیست با عجم
نه امتیاز قوم وزبان ؛ سمت وبیش وکم
 
آن بیهقی که فخر نمائی به آن بدان
از آن امام بیهقی برده چنین نشان
 
سیستان زفرخی شده والا وسربلند
چون فرخی به دین خدا بود پای بند
 
دین خدا بزور نیامد به ملک مــان
تهمت مزن وآیه حق را کمی بخوان
 
این دین عقل وهوش وخرد باشد ای جوان
نه مـــذهب خـرافــه و تثلــیث وکاهنــــان
 
گر احترام عـــارف وعرفان بداشتی
توهین به کعبه خانه رحمــان نداشتی
 
جنگ وجدال باطل وحق هر کجا بود
ایستادن به سنگر حــــق آن روا بود
 
این دین قتل وکشتن ویا انتحـــار نیست
بر قــــوم ویا زبان کسی افتخــار نیست
 
پیغمبرش چو چشمۀ خورشید آسمان
تابید نور خویش به هر گوشۀ جهان
 
برعکس رسم مانی ومزدک در آن زمـــان
کزعمه ، خاله ، خواهر خود داشت همسران
 
تحریم کرد نکاح محارم به مرد وزن
این فعـــــل ناروا بهمه دور ویا زمن
 
منسوخ کرد سجده به هر آتش وصنم
آزاد ساخت خلق خدارا زرنج وغــــم
 
فسق وفجور و خمرو زنا را حرام کرد
اجرای عدل را همه بر خاص وعام کرد
 
خواهی که سر فراز جهان گردی « بارور »
اندر طــــریق شــــاه رسل می نمــا سفـــــر
 
بشکن غرور وجهل خودت هوش کن دمی
بر حکم پاک ذات خــــدا گــــوش کن دمی
 
پندی تو از زبان «عزیزی» شنو کنون

بر این غـــرور وجهل نباید شوی فسون

پایان
—————-
م – ع – عزیزی
روز دوشنبه ساعت 16:27
23-04-2018