آرشیف

2015-1-1

mazizi

به جواب محمود شرافت یکتن از روافض تکفیری در مورد سیدنا حضرت علی رض

الا ای آنکه نشناسی علی را
زبان صلح وساز همدلی را

سخن برعشق مولا کردی آغاز
در آخـر گفته ات با کفر دمساز

الای رافضی یک لحظه خاموش
به حرف یک مسلمان مینما گوش

علی داماد وفرزند پیامبر
علـی شیر خدا فاتح خیبر

علی زوج بتــولِ با حیا است
علــی َابِّ حسن مـُجتبی است

علــی بابای زیـــنب وحــُسین است
علی بر مسلمین چون نورعین است

علــــی باشد پــــدر بر ام گلثوم
زچشم هر مسلمان نیست مکتوم

علی را بیش فرزندان بودی 
ابوبکر وعمر وعثمان بودی

علی بعد از وفات آن پیامبر 
نمود بیعت به آن صدیق اکبر

علی بوبکر را چون یار بودی
به امر دین بر او همکار بودی

وزیر اعـــظمِ در بار عمر
ابوتراب بـــود علــــی حیدر

عمر گاهی اگر اندر سفر بود
علی او جـــانشین وراهبر بود

عمـررا بهـــترین او یا ویاور
به هر میدان کار ورزم وسنگر

علی دخت خودش را برعمر داد
به راه دین حق اوجان وسر داد

به عثمان یار وهم یاور علی بود
زجمـــــله دوستان بهتر علی بود

علــــــی از جمــله ده یاربهشتی
بدور از کفر و شرک ویا پلشتی

علی او بـندۀ خاص خدا بود
بدربار خــدایــش التجـــابود

علی خود تابع قـــرآن و سنت
بدور از انحراف فکر وبدعت

عـــلی محتاج در گاه خداوند
بلطف حضرتش بودی رجاوند

علی الگـوی اخلاق وادب بود
بدورازاهل لعن واهل سب بود

علی چون نور چشم اهل ایمان
عــلی را کی شناسد نا مسلمان ؟

علی اندر طریق مصطفی بود
زرافضی طــــریقِ او جدا بود

الا ای رافضی می باش هشیار
زکفر وشرک خود میباش بیزار

بروز حشر وفــــــردای قیامت
زوحشت هر کسی بشکسته قامت

تمــام بندگان حیران وزارند
نمیدانند به چه کس روی آرند

زآدم تا به خاتم هر پیــــامبر 
بـُوند درمانده وحیران یکسر

خلایق جمله سر گردان ونالان
همه سرگشته و زارند وحیران

وحتی مصطفی سربرزمین است
دعــای او به رب العالمین است

سرشک از دیده اش جاری چودریا
فــــقط وا امــــتی گــــوید به مـــولا

بدون اذن الله هیـچ کس را 
نشاید تا کشد حتی نفس را

خدا باشد فقط سلطان آنجا
ندارد هیچ کس فرمان آنجا

شفاعت نیست جز بر اِذن الله
کسی این را نداند هست گمراه

کلید جنت ودوزخ بمحشر
فقط در دست ذات حی داور

الاای رافضی ِاهـل بدعت!
خــدا باشد قسیم نار وجنت

سخنهای تو باشد کفر عــُریان
رها کن راه کفر وراه شیطان

اگر داری تو اخــلاق و«شــــــرافت»
تو بشنو از «عزیزی» علم وحکمت

پایان
————
عزیزی
ساعت 22:02
27-12-2014

———————
Mhmood Sharefat مناظره بین مذاهب اسلامی

الا سنی که گم کردی ولی را
بیا بشنو زما فضل علی را

بگو آیا علی را میشناسی؟
تو آن شاه و ولی را میشناسی

بگو منظور حق از خلقتش چیست
بگو قسامه نارو جنتش کیست

مگر تخت حکومت جای زانی ست
مگر کاره خلافت بز چرانی ست

اگر گویی نميدانم خبر را
خدا لعنت کند شیخت عمر را