آرشیف

2016-11-10

mazizi

به جلو دار بی جلو قتل و کشتار بین المللی
ای که از رحم وعاطفه دوری!  

می کشی خلـق را به مجـبوری
 

نه ترا چشم وگوش انسانی است 

یا که اصـــلاً هم کر و کوری

 

بر غریب وضعیف وخوار جهان

جـــابری – ظالـــمی وپر زوری

 

لیک درپیش چین وروس وکُره 

سر خم وترسوئی ، نه باتوری

 

گرچه از قبل بوده ای قــــاتل 

لیک اکنون کُشی به بد جُوری

 

هر کسی را چوعقرب جرار 

می زنی نیش ها و معذوری

 

طفلکان قطعه قطعه در کندز 

تو مگر کارد تیز وساطوری ؟

 

به پزی گــوشت آدمی هـر جا

همچواجاق داعش وتندوری(1)

 

بردل وجسم زخمی عالــــم 

 فلفل تند وچون نمک شوری

 

در عراق آنچه کرده ای قبلاً

حال در سوریه دگر طوری

 

هست کارنامه ات چنان j

برزن ومرد و طفلک سوری 

 

مــــردمِ ویتنام در رنج اند 

از همان زخمهای ناسوری

 

هیرو شیما ونا کازاکی را

یاد دارند خلــق ناجــوری

درد دل در جهان زیاد« عزیز» 

نتوان کــــرد زان همــــه دوری 


پایان 

—————–

م- ع – عزیزی

روز جمعة – ساعت 11:20

04-11-2016