آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

به جام ما غزل می بارد امروز

به  جــا م   مـا  غــز ل   مـی بـا رد   ا مــروز
عــقــیــق   بـی   بــد ل   مـی بـا رد   ا مــروز

 

ز شـعـــر  د لـکــش   فــر خـا ری   هـی هـی
به   کا م  جـا ن عـسـل   مـی بـا رد   ا مــروز

 

ز  ا شــعـــا ر   پـــر  ا ز   لـطـــف   یـگـا نـه
د ُر و مـرجا ن  و لـعــل  مـی بـا رد  ا مــروز

 

حـقــیــقــت  هــا ی  نـا ب  و  با  صـفـا   نـیـــز
ز  هـــر بـحــث  و  جــد ل  می بـا رد   ا مــروز

ز شـعــر  ر فـعـت  و  بـهــروش  و  د هــــزا د
گــل  و  مـشـک   و حــلــل  می بـا رد  ا مــروز

 

ز   ا عـجــا ز   ســخـــن   هـــا ی   بـــزر گا ن
ســر و د   لـــم  یــمــــل   مـی بـا رد   ا مــروز

 

ز  سـا قــی   و   ثـنـا  ،  خو شـنــو د   و  فـا یــق
سـخــن  هــا  بـی خــلــل   مــی  بـارد  ا مـــرو ز

 

ز  ا ر با ب   ا د ب   هــر یـک   د ریـن  سـا یــت
گــپ  ا ز عـلـــم  و عــمــل  مــی  بارد  ا مـــرو ز

 

نــو ا یــی   کــســب   تـحـــصـــیــل  و  مــعـــا رف
ز  نا هـــیـــد  و  ز حــــل  مــی  بـا ر د  ا مــــرو ز

 

به  جــشــــن   فـــا رغــا ن  هـــرســا ل  یکـــبـــا ر
گـــل  ا ز  فـــرق  و بــغـــل  مــی بـا رد  ا مـــروز

 

مـبـا ر ک  !  جــشــن  اهـــل عــــلـــم   و  د ا نـــش
که   حــُـب  بــی  مــثـــل   مــی  بـا رد   ا مــــرو ز

 

مــپـــر س   ا ز   لـــذ ت   جـــشـــن   فــــراغـــت
که  لـطــف  ا ز هــر مـحــل  مـی  بـارد   ا مـــروز

بــــرا یــــی  ا عــتـــلا ی   مــمــلــکـــــت   هــــــم
بـه   سـر  شــو ر  و ا مـــل   مــی بـا رد  ا مــرو ز

ز  حُـب  عــلــــم  و عــر فــا ن   بـر د ل   و  جـا ن
هــمــی   نـــو ر   ا ز ل    مــی  بـا ر د   ا مـــرو ز

 

استاد فضل الحق فضل
چغچران  – دیار فـیـروز کـوه – غـور   جـدی سال 1390 هـجـری شـمـسـی
ا یـن  پا رچـه  به  پاس غــزل  هـای نا ب  ونازنین بزرگان عـلــم و ادب هـر یک  جناب  مولانا صاحب فرخاری ، استاد غلام حیـدر یگانه ، نجیـب بهـروش ، استاد اسحا ق ثنا،  حاجی صاحب دهزاد، جناب عبد الکریم  خوشنـود ، عزیزه عنایت ، سید محمد عندلیب ، جناب عزیزی صاحب ، جناب پیر زاده صاحب و سایر بزرگان علـم و ادب  و جشن پـر افـتـخـار فراغت شا گردان معارف در کشـور سـروده شده است تـقـدیم حضـور اهـل معارف و اولیاُ محترم شان  است.