آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

به تــمـام غــوريـهـــــا

 

آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است!

غوريهاي عزيز،قلم به دستان وفرهنگيان نازنين غورسلام! به تمناي اينكه جور وصحتمند باشيد! دوستان عزيز رشته ي سخن را با گفته ي از افلاطون آغاز ميكنيم كه گفته است (مرد را به بازو هايش امتحان كنيد نه به قول اش) همانطوركه  شما بهتر ميدانيد جناب محترم والي غوردر اوايل قول وقرار هاي فراواني داده بود كه متاسفانه هيچكدام جامع عمل نپوشيد، يعني نه غور صاحب برق شد ،نه صاحب سرك شد، نه صاحب امنيت شد ،نه صاحب شفاخانه شد… ونه هم چيزي ديگر، بلكه روز به روز امنيت درغور بدتر وبدتر شده ميرود،فساد اداري سير ارتقائي خود را مي پيمايد، سرقت وراه زني از سوي ديگر، فقر و نا تواني ازديگر سو‍‍ُ كه همه ي اينها هر لحظه گلوي مردم غور را مي فشارد ومردم را در يك سردرگمي قرار داده است، اين وضعيت تا به كي؟ ، اين بيچارگي و در به دري تا به كي؟ غوري هاي عزيز! مردمان كه  داراي عزمي راسخ است جهان را مطابق ميل خويش عوض ميكنند . اين بارخاموش نشنيد ، اين بار سكوت نكنيد ،  حق خود را ازحلقوم كسانيكه قانون را زير پا ميكنند بگيريد، از كسانيكه توازن وعدالت را در كشور به بي برابري وبي عدالتي اجراُ ميكنند . انسجام و حركت شما مردم با همت وبا شرف غور به اراده ي پروردگارتوانا  بدون شك ميتواند هر چيز را تغير دهد.   يك دانشمند بنام ارد بزرگ گفته است (آرمان را نبايد فراموش ساخت اما ميتوان هرآن به رويش بهتربراي رسيدن به آن انديشيد) .  از سوي ديگرطوريكه هويدا است والي غور درين اواخر دست به نفاق افگني وتلاطم نيز زده است ، كه جاي بسيار تاسف است ، كسيكه از خارج كشور بيايد اتفاق وهمدلي كشورهاي ديگر را هم ديده باشد وتحصيل كرده هم باشد ،  باز هم دست به خود ستيزي ونفاق افگني زند پس گيله اي از ديگران چيست؟آيا بخاطر همين  به وطن برگشته است؟ !!!    
 

  •  

با اين وضعيت طاقت فرسا چه بايد كرد
ريشه ي اصلي مشكل چيست

  •  

اگر مشكل قومندانان مسلح است پس دولت وخارجي ها چي كاره است
راه حل اساسي را شما دركجا كاوش ميكنيد
 
لطفا ايمانا و وجدانا بدون قوم گرايي وسمت گرايي آنچه را كه ميدانيد بحيث يك مسلمان وبحيث يك افغان بنويسيد ولو هركس كه باشد .
اعتلای وانحطاط جامعه به اساسات فکری شما مربوط میباشد.