آرشیف

2014-12-11

غلام محمد نقشبندی

به تشریف آوری استاد یگانه

 
اهلاًوسهلاًبِکُم خیرمُقَدیم
  
نُخبــه استـــان مادرغورباستــــان آمـــده
نَخــل رُستـــه ادب ازاین دبستــــــان آمــده
 
زاده یــگانه اندرعلــــم وکمــــــال وادب
کــــوکب مـاوای ماازبلغــــارستــــان آمــده
 
درتن زاروجـریح وداغ جنــــــگ بادوام
داروودرمــان مـــاایـــن روح وروان آمـده
 
ازچمن غورباستان نرگس شهلای خوب
عطرغوردرشهربلغـــارسوی بوستان آمـده
 
کـــوکب دُرِ دری ازین ملــک غـــورمـا
داده پـرتــــومــــاورارادرکهکشــــان آمـده
 
آرزوی مکتــب شعروهنردرملـک غـور
چـــون صبــااندرمشـــام اندرگلستـان آمـده
 
لیلی وشیرین عذرایایوسف خوش جمـال
ازپیراهــن بوی حسن درسوی کنـان آمـده
 
روح رفتـه ازتن شعــروادب غــورمــا
چون وصال عاشقان این جان به جانان آمـده
 
جوی آب سیم گون درزرع غـورباستان
بـــاطــراوت فصـــل گل درسنبلستــا آمـده
 
خــامــه وکاغــذوطبع شعروکلــک آبدار
خــــامــه خزران مـاانـــــدرنیستــــان آمــده
 
مقدم شاعرغوراستاد"یگانه" اهلاًوسهلاً
ازقدومش "نقشبندی" وجـدورقصان آمــده