آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

به اســقبال تـصـمـیـم کمپاین محو مـرض خا نمانسـوز ســل کـه از طـرف دفـتـر گلـوبال پارتیـنـر و صـحـت عـامـه ُ ولایـت غـور به تاریـخ چـهــارم حــمــل ســال 1389 هـجـری شـمـسـی اعـلا م شــد

مـگــو  د یـگـــر بـه کـس ا فـســـا نـه ُ ســـــل
ز درد  و ســــر فـه  هــا ی صـبـحـا نـهُ ســـــل
 
عــــــر قــهـــا ی  شـــبــا نه  بـــا  تـشـــــنـــج
خــنـــا  ز یـــــــر   گــلـــو  و  د ا نـــه ُ ســـــل
 
خـو شــا  ! روزی  کـه  مـیـهــــن پا ک گـردد
بـســـو زد   کـلــبـــه  و  کــا شــــا نـهُ  ســـــل
 
بـســا ز یـم   ر ا کـتــــی ا ز ا یـز و نــیـا ز یــد
کــنــیــم  و یـــرا ن  هــمــه و یــرا نــهُ  ســـــل
 
کــــر وز  قــا ر ه پـیـمـا ی  ر یـفــا  مــپـیـــن
هـــد ف گــیــرد  بـه هــــر جــا  خـا نهُ  ســـــل
 
ایـتــا مـبــتــو ل  و پــا س از روی  و حــد ت
کــنــنـــد  ا ز  بــیـخ و بــن  خـمـخـا نـهٌُ  ســــل
 
بـه  سـیــســتــم  نـــو یـــن  داد س  ا مــــروز
بـبـــر یـــم  بـــر ز و کـتـف و شــا نـهُ  ســـــل
 
بــگـــــو مــا م  غــــر یـــب  مـیـهـــنــــــم  را
کـه  د یــگـــر قــطــع  شــــد غـر وا نهُ ســـــل
 
پـیـــا مـــی  د ه به ر نـجـــــو را ن   کــشــــور  
گـســـســـتـیـم  ز نـجـــیــــر و زولانــه  ُ ســـــل
 
ز فــیــض  عــلــم طــــــــب  و نــور د ا نــــش
شــکـســتـیــم  کـــو ز ه  و  پـیـمــا نه ُ  ســـــل
 
ا زیــن حـا ذ ق طـبـیــبـا ن مـــلــــتـــم شــــــد  
بـیــغــــــــم  از یــــو ر ش   دزدا نــه ُ  ســــــل
 
خــو شــا ر و ز ی کــه  کـس نـا مـش نـگـــیــرد
شــــو د  بـر چـــیـــد ه   د ا م  و د ا نـه ُ ســـــل
 
بـه  را بــر ت کــو خ   آ لـمــا نـــی  بـگــو بــا ز  
کـه  کـشـــتـــیــم مــکــر وب د یـو ا نـه ُ ســـــل
 
بـه  بـیــمــــا را ن  مـیـهــــــن   د ه   نــو یـد ی
کـه  و ا ژ و ن  گـشــتــه   کـا خ و لانه  ُ ســـــل
 
غـجـــورک * نو گلــه   غـیــبـی  و غــور قــنــد
نـگــــر د  نـد  بـعـــد  ا ز یــن  پـروانـه ُُ ســـــل
 
ز  ا حـســـا ن  خــــدا   مصــوُ و ن  گـشــتـــیــم
بــیـغــم   ا ز  کــنــد ه  د ا غ  و  فـا نـه ُ  ســـــل
 
بـه گـو ر ســتـا ن  تـا ر یـخ   گـشــتـه  مـد فــون
تــــن  بـــد هــیـــکــل  و  خـصـــمـــا نـه  ُ ســـــل
 
اسـتاد فـضـل الحـق فـضـل
چغـچـران حـمـل سـا ل 1389 هجری شمسـی
 

* نام دهـکـده ها ی هسـتـنـد که بیشـرین مـر یض ها ی توبر کلوز در ین دهـکـده ها میبا شـنـد