آرشیف

2015-1-20

الحاج سید محمد رفیق نادم

به استقبال کتاب افغانستان آماجگاه فتنه هـا و آسیب ها تالیف آقای محترم احمد سعیدی

بسیار مهم و باارزش است اگر انسان درک مکلفیت و مسولیت نماید و در پرتو این ارزشها بتواند قضایای کشوری و نارسائی های حاکم برجامعه و زد و بندها و معاملات پنهانی علیه منافع ملی به هر عنوان که مطرح شود چه از ناحیه شورشهای نا مشروع داخلی و چه از ناحیه مداخلات خارجی . ادای رسالت نماید علل و رویدادها را توضیح دهد چهره های ننگین ، مسببین و عاملین بد بختی ها را معرفی نماید بخاطر تحقق این امر ایجاب میکند تا قدری روی تاریخ گذشته مکث گردد . مستند همه جانبه ریشه های تمام قضایا و رویدادها مورد ارزیابی قرار گیرد . پوشیده نیست سی سال اخیر کشورما به آتش جنگ و ویرانی سوخته و هنوز هم میسوزد داشته های مادی و معنوی مردم ما بحد وسیع و گستردۀ آسیب دیده است از طریق دانشمندان و نویسنده گان در انعکاس پدیده جنگ و پیامد های آن و راه حل ، کمتر توجه صورت گرفته خوشبختانه آقای سعیدی تحلیلگر ، آگاه در امورات سیاسی و شخصیت پر معلومات از حوادث گذشته کشور ما وکشور های همسایه ومنطقه همت گماشته جهت آگهی دهی پیرامون قضایای افغانستان و جستجوی راه حل های بحران موجوده با جرئت کامل خواست تا برای عموم مردم بخصوص نسل جوان گفتنی های داشته باشد وآنها را در روشنی تاریخ قرار دهد که در افغانستان عزیز در سابق چه گذشت و حال چه میگذرد دست به تحریر کتاب تحت عنوان ( افغانستان آماجگاه فتنه ها و آسیب ها ) زد این اثر با ارزش حاوی مطالب عظیم و گسترده است بسیار بدقت و مستند به دلایل ثقه و شواهد انکار ناپذیر تالیف و تدوین گردیده تمام مطالب مندرج کتاب را موشگافانه و با غور عمیق بدون افراط و تفریط به شیوه اعتدال و واقع بینانه منعکس نموده است این آفرینش زیبا عمدتاً روی سه محور میچرخد : 
اول : چگونگی سیاست های خارجی حکام گذشته با کشور های جهان و همسایه گان افغانستان . 
دوم : عملکرد و وابستگی های احزاب سیاسی از چپ و راست و پیامد های این دو جریان بعد از کسب قدرت . 
سوم: چشم انداز وسیع وهمه جانبه در روند جاری کشور از ناحیه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و غیره . 
مطالعه دقیق هر یک ازین سه محور خواننده را در روشنی کامل قرار داده به پژوهش و مطالعۀ بیشتر سوق میدهد . واقعاً این اثر پر ارزش و پر محتوا است وسزاوار این میباشد تا مردم ما ازین همه زحمت کشی های آقای سعیدی برداشت خوبی نموده ومفاهیم عالی اثرشان را بدیده قدربنگرند . من از آقای سعیدی اظهار سپاس بیکران مینمایم و موفقیت های بیشتر شان را از بارگاه خداوند یکتا طلبگارم .

باتشکرفراوان
الحاج سید محمد رفیق نادم 
مسئول بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب