آرشیف

2020-4-22

دکتور خاتول فروتن

به استقبال رمضان ؟

ماه رمضان امسال که ازروز جمعه ۲۴ ماه اپریل آغاز و الی شنبه ۲۳ ماه می ادامه می یابد، در شرایط دشوار برگزار میگردد. ویروس کرونا که بشکل پاندیمی یا جهان شمول هنوز تحت کنترول نیامده ، هر لحظه و در هر نقطه ای از جهان خطر مبتلا شدن به آن موجود است. بنآ هر کسی که میداند که روزه گرفتن برای صحت اش خطر دارد و لو صحتمند هم است میتواند در این ایام روزه نگیرد و بعدآ این فریضه را در یک زمان مناسب اعاده نماید.اما کسانیکه روزه میگیرند بدانند که ازنظر بسیاری از علمای جهان اسلام با شستن دهان، استفاده از کریم دندان، کولی کردن و یا غرغره نمودن آب و یا مواد مخصوص گلو، استنشاق بینی با آب و یا آب نمک روزه باطل نمی گردد، حتی جویدن ساجق بدون شیرنی برای ایجاد لعاب دهان هم مجاز است. در ضمن استفاده از قطره چکان چشم، بینی، دوای های استنشاقی برای مریضی های استما و برانشیت های مزمن و یا حساسیت ها و دارو های زیر زبان و زرق انسولین و سائیر زرقیات روزه را باطل نمی سازد.
رعایت شرایط ذیل را که توسط بسیاری از امامان مساجد با توجه به شیوع بیماریی مهلک کرونا، در نظر داشته باشید:

ادامه مطلب در اینجا