آرشیف

2014-12-11

حسام الدین سعیدی

به استقبال از شعر استاد خلیلی وتائید از سروده آقای غلام محمد نقش بندی

خـوش خبر ای جام حدیث کـوه یـار آورده ام
نـالـــه زاری زقــلــب بــی قـــــرار آورده ام
 
از جـبــال نـــام دارو رود بـــار پـــرخـــروش
یـک نـسـیــم جـان فـــزای نـوبـهار آورده ام
 
از دل از درد رنــــج گـــــردش ایـــــام دهــــر
بـــی تـکـلــف درحـضـور جمع یار آورده ام
 
یـــاد مــــردان بــــزرگ اعــتـبــار مـا بـخـیـر
عـزت نـــامـــی ازایـشـان یــادگــارآورده ام
 
از غیاث الدین غوری آن شه عالـی مــقــام
از بـیـــان نـــام فـخــرش افــتــخـار آورده ام
 
درجهان نام شهاب الدین قرین مـــاه و مـهر
شــاهــدش را از اتــم در کـــارزار آورده ام
 
لـرزه انــدر لـشـکـر تـیـمــور درافــتـاده بـود
ضـــربــت تـلــوارابـــدال اســتــوار آورده ام
 
آتش غیرت چنان سوزد جهان چون دیده اند
شـهـر غـزنـیـن را ازآنرو خاکسار آورده ام
 
نـام داران جـهـان ازمـــا ادب ورزیـــده انــد
مــن زدریـــای مـفـاخــر جـوی بـار آورده ام
 
روز گــاری آنـچـنـان بـودیـم دنیا شاهد است
حـــال از بــی اتـفــاقـی دلـفــگــــار آورده ام
 
درجهان علم وفضل اکنون کسان داریم بسی
یـاد بـعـضـی را مـن اینک درشعار آورده ام
 
مـسـتـمنـد ومعـتصم چون احمد شیخ الحدیث
چون ابوالفیض وعدیم اند بیشمار آورده ام
 
درجـهـان بـاشـد یـگـانـه نـامـی وفضل وعلم
نـقـشـبـنــدی وسـعـیـدی زیـن قطار آورده ام
 
 بااحترام
حسام الدین سعیدی چغچران
16/04/1389