آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

به استقبال از روز بین المللی زن
نخست از همه هشتم مارچ(روزخجسته و بین المللی زن) را به تمام زنان جهان و مخصوصاً زنان افغانستان عزیز از صمیم قلب تبریک  گفته آینده ی درخشان و دور از تبعیض, تحت چتر عدالت و مساوات با مردان را برایشان خواهانم .
         ازآنجایکه از جانب نویسنــده گان و قلم بدستان  کشور مان دررابطه به روز جهانی زن (هشتم مارچ)مقالات ومضامین بسیار دلنشین وباارزش ارایه گردیده است وهم ازجانب نهادهای اجتماعی ,انجمن های افغانان درخارج ازکشور,ازاین روز با شکوه تجلیل بعمل میا یدکه درایـن نشست ها تعداد زیادی ازهموطنان ما سهم گرفته و با اشتراک خویش وحدت و همبستگی شانرا اعلام میدارند که این یک گام مثبت درراه پیشرفت به سوی آینده ی درخشان وعدالت اجتما عی ومخصوصاً گرامی داشت از حقوق زن در جامعه میبا شد .
        اما نکته ی مهم در اینجاست که باتجلیل ازاین روزپر افتخار وآنهم دربین روشن فکـران متباقی مردان تاچه حد برای زنا ن احترام قایل انــد ؟
        بطورمثـال در افغانستان درموردخشونت علیه زنان ستم دیده ورنج کشیدهء افغانستا ن که سا لهای متمادی تحت استثمار و شکنجه قرارگرفته اند. یک تعداد افراد بااحساس بانوشته هــای شان و یا ازطریق تصاویردر صفحات تلویزیون ونشریه ها صدای زن افغان را بلنــد کــرد ه و بگو ش جهانیان وقتاً فوقتاً رسانیده اندورخ استبدادگران و زن ستیزان رابه مردم شریف وطن و جهان  نمایانده اند .که این اقدام و حرکت آنان قابل قدرو ستایش است.ولی به نسبت مبــا رزه ی انفرادی شان کمتر اثـر گذار بوده است . دولت  افغانستان هم قسمیکه  لازم است توجه جدی به
خاطررفع این  نقیصه در داخل افغانستان  دست به عمل نزده است .
         زن ستیزان  حاکم و صاحبان زرو زوربا استفاده ازدین اسلام از شکنجه های مختلـــف زنان از هیچ عمل غیر انسانی دریغ نکرده اند که در این پنج سال اخیــربنا به حکم هــای غیــر عادلانه طالبان در مناطق تحت تسلت آنان بـه سنگسار, دره زدن ,قطع کردن گوش وبین ودیگر جنایات بشری در گوشه و کناروطن پرداخته اند که بارها از طریق رسانه ها دیده شده وازسوی دولت افغانستان هم در برابر چنین اعمال زشت سکوت اختیارشده ویا با گفتن (مااین عمل آنانرا تقبیح میکنم ) خلاصه شده است .
          در حالیکه جناب رئیس جمهور کرزی باربار در بیانیه های خویش گفته اند که ما روی تمام مسا یل که به نفع ملت  افغانستان با شد بابرادران آزرده خاطر خود بحث کرده ایم . وا یــن برادران آزده خاطراند که به خواسته های خود عمل میکنند وهـرآنچه دلشان خواست انجام  می دهند . نه اعتنایی به حقوق زن دارند ونه به سخنان رئیس جمهور کرزی.
         در سال های فرمانروائی طالبان و حتا تا کنون اندیشه ی طالبانی چنان دربین مردان خانواده ها رشد کرده است  که اکثریت  شیوه ی زن ستیزی را بخود افتخار میدانند .
       همین زنان اند که با رنج و سختی های زیاد دراجتماعی که با فقر و بد بختی دست وپنجه نرم میکنند اولاد سالم به جامعه  تقدیم  کرده و جامعه را  میسازند . اگر زن نمیبود جهان نمیبود  . زیرا بدون موجودیت زن نسل بشر وجود نمیداشت.
           جای تعجب است که مردان زن ستیز از چه روبه خود می نازند واحترام برای زن را شکست درغرورخود میپندارند در خانواده و محیط زیست به زن که نیمه ی ازپیکرجامعه است ارزش قا یل نیستند؟ دولت هم برای عاملین چنین جنایات بطــورشاید وباید قوانین جــزا تعین و  نافظ نکرده است تا از طریق مجازات و جریمه های نقدی این افراد دست به چنین عمل نزنند. وهم تبلیغ از طریق ملا امامان مساجد به دفاع از حقوق زنان که موثراست صورت نگرفته .
زیرا درکشورهای اسلامی  تبلیغ توسط علمای دین نتیجه ی مثبت به بار می آورد .
          خشونت  علیه زنان نه تنها در افغانستان و کشورهای اسلامی جریان دارد بلکه زنان  مورد آزار و اذیت درکشورهای دیگر نیز قرار میگیرند ولی به نوع دیگری  . بطور مثال در کشور های روبه توسعه  زنان سهم بزرگی درعرصه های کشاورزی, صنایع را به عهده دارند ولی درآمد آنها کمتر ازمردان کشورشان میبا شد در بعضی از کشورها زنان بـا مردان بخاطرآموزش و پرورش تعلیمی دریک ردیف قــرار دارنــد اما درمو سسات تعلیمی و آموزشی منحیث استادان 7 درصد مردان را تشکیل میدهند که این رقم خود عدم حـق مساو ی با مردان  را نشان میدهدو در حالیکه  اعلامیه حقوق بشر اعلام  میداردکه تبعیض میا ن انسان ها بطور جدی منع است .
          باآنکه در سالهای اخیرتحولات و تغیرات زیادی درجهان رونما گردیـده ولی نتوانسـته که معضلات بشری را حل نماید چون عنان این تحولات در دست عده ی ازصاحبـان زروزور قرارگرفته که بیشترین صدمه های نابرابری ها را افراد و زنان کشورهای روبه توسعه میکشند و ملیونها زن در قاره های آسیا, افریقاو امریکا به بیکاری ویاکاردرمقابل دست مزدکم زند گی بخور ونمیر دارند که این حالت فقر و بدبختی حیات و هستی آنانرا به خطر مواجه سا خته است          زنان علاوه از اینکه با شکنجه های خانواده گی و اجتماعی روبرو اند درزندانهاومراجع تحت نظارت نیز موردخشونت و تجاوز های جنسی قرار میگیرند که عاملین این جنایات بشری ازجانب دولت های سراقتدارو ارگان های قضائی مورد بازپرس قرار نمیگیرندکه فعالین حقوق بشردراین راستا فعالیت  مینما یند و زنان جهان بخاطر مبارزه از حقوق خویش متحد شد ه وبه دفاع بر خاسته اند که در سال روان میلادی کنفرانس به عنوان ( پایه ) درکشور انزوئلا دایـــر میگردد که از تمام کشورهای جهان زنان کارکن ,زنان بی کار, زنان استثمار شونده درآن سهم خواهند گرفت و به طرفداری از زنان تحت ستم و شکنجه براه پیما ئی بزرگی خواهند پردا خت که با بلند نمودن صدای خویش بخاطر کسب حقوق اقتصـادی, اجتماعی , فـزیکی و سیاسی خود متحدانه مبارزه کرده راه (کلارازتگین)زن مبارز آلمانی و بنیان گذارروزهشتــم مارچ رادرپیش خواهنـــد گرفت .
        لهذاازتمام نهادی هاوانجمن های زنان افغان  چه درداخل ویــا در خارج کشور صمیمانه تقاضامیگردد که عده ی بنما ینده گی اززنان ستم دیده افغانستان دراین گردهمائی اشتراک نموده وحدت و همبستگی خویش را  به پشتیبانی از این گرد همائی اعلام بدارند چه تجـربه نشان داده است که با قوت و نیروی همگانی و اتحاد  میتوان کوه را بلرزه در آورد .
 
بااحترام
عزیزه عنایت
3/3/2011